Stadgar

Elsa Beskow-plaketten

§ 1
Elsa Beskow-plaketten, som instiftades 1958, delas ut årligen vid den tidpunkt som Svensk biblioteksförening bestämmer. Priset ges till den konstnär eller de konstnärer, som framställt föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken.

§ 2
Priset består av diplom och ett stipendium, vars storlek fastställts av Svensk biblioteksförenings styrelse.

§ 3
Priset ges till den konstnär eller de konstnärer, som framställt föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken. Vid bedömningen kan endast ifrågakomma böcker, som utgivits i Sverige närmast föregående kalenderår och som illustrerats av svensk eller i Sverige bosatt konstnär. Finner juryn inte någon förtjänt bok att belöna bland de böcker som utgivits under föregående kalenderår, kan juryn avstå från utdelning eller utdela årets plakett till svensk eller i Sverige bosatt konstnär för dennes samlade produktion av barn- och/eller ungdomsböcker, förutsatt att denna helt eller till större delen utgivits i Sverige.

§ 4
Priset beslutas av en jury bestående av sex ledamöter Ledamöterna utses av Svensk biblioteksförenings styrelse. Fyra av dessa skall vara verksamma inom biblioteksverksamhet för barn och ungdom Härutöver utses lämpligen två ledamöter från annat verksamhetsområde, den ena sakkunnig på barnlitteraturområdet, den andra på bildkonst för barn. Ordföranden utses bland de fyra valda ledamöterna som representerar biblioteksverksamhet för barn och ungdom.

§ 5
Förslag till kandidat för erhållande av plaketten inlämnas från personer verksamma inom barn- eller skolbibliotek före det datum som juryns ordförande bestämmer till Svensk biblioteksförenings kansli. Förslagen vidarebefordras till juryn.

Juryn har rätt att nominera till priset. Juryns beslut kan inte överklagas. Vid lika röstetal vinner den mening som ordföranden biträder.

§ 6
Om ändring av dessa stadgar beslutar styrelsen för Svensk biblioteksförening.

 

Stadgar reviderade och antagna av Svensk biblioteksförenings styrelse 2011-12-09.