Stadgar

Collijn-priset för årets bästa magisteruppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap. 

§ 1
Collijn-priset instiftades 1995 för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset delas ut årligen vid den tidpunkt som Svensk biblioteksförening bestämmer. Priset ska belöna en uppsats inom B&I.

§ 2
Priset består av diplom och ett stipendium, vars storlek fastställts av Svensk biblioteksförenings styrelse. Pristagaren ges möjlighet att i någon form presentera sin uppsats.

§ 3
Collijn-priset delas ut till den/de student/er som under det föregående året skrivit den bästa uppsatsen om minst 10 poäng inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Uppsatserna skall vara av allmänt intresse för verksamheten vid landets forskningsbibliotek och/eller informationsförsörjningen till högre utbildning, forskning och utveckling. Uppsatser som skrivits gemensamt av flera studenter kan belönas.

Vid värderingen av uppsatserna skall hänsyn i första hand tas till dessas vetenskapliga kvalitet.

§ 4
En jury på tre personer utses av Svensk biblioteksförenings styrelse. Dessutom ingår föreningens ordförande, eller den ordföranden utser i sitt ställe, och denna person skall vara sammankallande. Juryns sammansättning skall spegla djupa insikter i såväl de vetenskapliga bibliotekens verksamhet som en bred vetenskaplig kompetens.

§ 5
Ledningarna för utbildningarna i Borås, Umeå, Uppsala, Lund och Växjö uppmanas att nominera uppsatser. Högst tre uppsatser per lärosäte nomineras, dessa insändes i fyra exemplar till Svensk biblioteksförening. Sista dag för nominering bestäms av juryns ordförande.

§ 6
Juryn skall ha fattat sitt beslut senast tre veckor innan priset delas. Juryns beslut kan inte överklagas.

§ 7
Om ändring av dessa stadgar beslutar styrelsen för Svensk biblioteksförening.

 

Stadgar reviderade och antagna av Svensk biblioteksförenings styrelse 2011-12-09