Stadgar

Carl von Linné-plaketten

§ 1
Carl von Linné-plaketten, som instiftades 2000, delas ut årligen vid den tidpunkt som Svensk biblioteksförening bestämmer. Priset ges till den eller de personer som framställt föregående års bästa fackbok för barn eller ungdomar.

§ 2
Priset består av diplom och ett stipendium, vars storlek fastställts av Svensk biblioteksförenings styrelse.

§ 3
Priset ges till den eller de personer som framställt föregående års bästa fackbok för barn eller ungdomar. Vid bedömningen kan endast ifrågakomma fakta- eller fackböcker skrivna för barn eller ungdomar och som utgivits under närmast föregående kalenderår av svenskspråkiga författare och/eller svenska eller i Sverige bosatta illustratörer. Priset kan delas mellan flera upphovsmän. Finner juryn icke någon förtjänt bok att belöna bland de böcker som utgivits under närmast föregående kalenderår, kan juryn avstå från utdelning eller utdela årets plakett till upphovsman/-män för (gemensam) samlad produktion av fackböcker för barn eller ungdomar.

§ 4
Priset beslutas av en jury bestående av sex ledamöter Ledamöterna utses av Svensk biblioteksförenings styrelse. Fyra av dessa skall vara verksamma inom biblioteksverksamhet för barn och ungdom. Härutöver utses lämpligen två ledamöter från annat verksamhetsområde, den ena sakkunnig på barnlitteraturområdet, den andra på bildkonst för barn. Ordföranden utses bland de fyra valda ledamöterna som representerar biblioteksverksamhet för barn och ungdom.

§ 5
Förslag till kandidat för erhållande av plaketten inlämnas från personer verksamma inom barn- eller skolbibliotek till Svensk biblioteksförenings kansli före det datum som juryns ordförande bestämmer. Förslagen vidarebefordras till juryn.

Juryn har rätt att nominera till priset. Juryns beslut kan inte överklagas. Vid lika röstetal vinner den mening som ordföranden biträder.

§ 6
Om ändring av dessa stadgar beslutar styrelsen för Svensk biblioteksförening.

 

Stadgar reviderade och antagna av Svensk biblioteksförenings styrelse 2011-12-09