Stadgar

Bengt Hjelmqvists pris – instiftat år 1964

§ 1
Priset instiftades 1964 och delas ut årligen vid den tidpunkt som Svensk biblioteksförening bestämmer. Priset ska belöna framstående insatser på folkbiblioteksområdet.

§ 2
Priset består av diplom och ett stipendium, vars storlek fastställts av Svensk biblioteksförenings styrelse.

§ 3
Priset ges i första hand till en enskild person. Såväl praktiska som teoretiska insatser, en samlad gärning eller en enstaka prestation kan belönas. Om särskilda skäl föreligger, kan priset tilldelas flera personer gemensamt eller bibliotek, som i sin verksamhet eller utformning representerar en insats utöver det vanliga.

§ 4
Priset beslutas av en jury. Juryn består av fem ledamöter. Ordförande är Svensk biblioteksförenings ordförande eller den ordföranden utser i sitt ställe. Två ledamöter kan utses av styrelsen för den fackliga organisation som organiserar flest folkbibliotekarier och två ledamöter utses av styrelsen för Svensk biblioteksförening. Till jurymedlem kan förutom självskrivna medlemmar endast utses person som har god kännedom om folkbibliotek. Mandatperioden är två år. Juryn fastställs av Svensk biblioteksförenings styrelse.

§ 5
Förslag till kandidat för priset inlämnas till Svensk biblioteksförenings kansli före det datum som juryns ordförande bestämmer. Förslagen vidarebefordras till juryn. Juryn har rätt att nominera till priset. Juryns beslut kan inte överklagas.

 §6

Om ändring av dessa stadgar beslutar styrelsen för Svensk biblioteksförening.

§7
De medel som finns för priset förvaltas av Svensk biblioteksförening och räkenskaperna granskas av föreningens revisor.

 

Stadgar reviderade och antagna av Svensk biblioteksförenings styrelse 2011-12-09