Stadgar

Aniara-prisets stadgar

Instiftat 1974 på förslag av Bengt Holmström, dåvarande stadsbibliotekarie i Malmö.

§ 1
Aniara-priset, instiftat 1974, delas ut årligen vid den tidpunkt som Svensk biblioteksförening bestämmer. Priset ges till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna.

§ 2
Priset består av diplom och ett stipendium, vars storlek fastställts av Svensk biblioteksförenings styrelse

§3
Priset ges till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna och skall i första hand gälla ett enstaka verk som publicerats närmast föregående år, men kan även tilldelas en författare för dennes samlade produktion.

§ 4
Pristagare utses av en jury bestående av tre ledamöter. Två ledamöter skall representera Svensk biblioteksförening och en ledamot Sveriges författarförbund. Svensk Biblioteksförenings representanter, av vilka en skall vara sammankallande, utses av föreningsstyrelsen. Juryn fastställs av Svensk biblioteksförenings styrelse.

§5
Juryns beslut kan inte överklagas.

 §6
Om ändring av dessa stadgar beslutar styrelsen för Svensk biblioteksförening.

Stadgar reviderade och antagna av Svensk biblioteksförenings styrelse 2011-12-09