Verksamhetsplan

Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering

Verksamhetsplan för 2012

1. Besvara remisser av olika slag från IFLA och andra instanser. Informera om förslagen och om kommitténs ställningstaganden.

2. Bevaka utvecklingen i omvärlden genom aktivt deltagande i olika konferenser inom katalogiseringsområdet, t.ex. IFLA:s och ALA:s årliga kongress.

Det händer mycket på det internationella katalogiseringsområdet och en effektiv omvärldsbevakning krävs för att kommittén ska kunna hålla sig à jour. För att uppnå detta är kommittén i dagsläget hänvisad till att söka föreningens ordinarie resestipendier. Det är problematiskt och inte alls tillfredsställande att kommittén för att kunna utföra sin uppgift konkurrerar med övriga medlemmars ansökningar. Ett särskilt anslag vore önskvärt och helt i linje med vad som framkom i den utvärdering av kommitténs arbete som gjordes under 2007-2008. Detta önskade anslag har dock icke tagits upp i budget för 2012.

3. Noga följa arbetet med det nya katalogiseringsregelverket Resource Description and Access (RDA), som kommer att efterträda AACR2. Under 2013 kommer fyra stora nationalbibliotek att gå över till RDA (Library of Congress, British Library, National Library of Australia och Libraries and Archives Canada) och flera andra överväger starkt att göra det, däribland Tyskland och Frankrike. Att svenska bibliotek skulle fortsätta använda KRS i dess nuvarande form torde bli svårt. En viktig uppgift för kommittén är att informera utåt om RDA inför beslut om hur man skall tillämpa regelverket och få Bibliotekssverige delaktigt. För att uppnå detta planerar kommittén bland annat att översätta den grundläggande RDA-terminologin.

Så snart ett beslut fattats i RDA-frågan måste kommittén stå beredd med vidare förslag på vilka åtgärder som bör vidtas i Sverige. Ett större projekt kommer att behöva planeras och igångsättas under det kommande året. Detta projekt är en förutsättning för att kunna fortsätta internationellt bibliografiskt utbyte och samarbete. Projektet är inte inräknat i 2012 års budget, men en ansökan om medel kommer att lämnas in till föreningen separat.

4. Bevaka terminologifrågor allmänt inom katalogiserings- och publiceringsområdet.

5. Kommittéen kommer tidigt 2012 att utforma en rekommendation om ett principbeslut rörande svensk övergång till RDA.

6. Aktivt delta i arbetet när det bibliografiska ansvaret förs över från Svensk biblioteksförening till Kungl. biblioteket.

7. Kommittén avser att hålla fyra möten under 2012 varav två utanför Stockholm. Antalet möten kan komma att behöva utökas om arbetet med RDA tar sin början och om resurser beviljas för detta.

För kommittén

Anders Cato
2011-12-16

 

Verksamhetsplan för 2011

1. Besvara remisser av olika slag från IFLA och andra instanser. Informera om förslagen och om kommitténs ställningstaganden.

2. Bevaka utvecklingen i omvärlden genom aktivt deltagande i olika konferenser inom katalogiseringsområdet, t.ex. IFLA:s och ALA:s årliga kongress.

Det händer mycket på det internationella katalogiseringsområdet och en effektiv omvärldsbevakning krävs för att kommittén ska kunna hålla sig à jour. För att uppnå detta är kommittén i dagsläget hänvisad till att söka föreningens ordinarie resestipendier. Det är problematiskt och inte alls tillfredsställande att kommittén för att kunna utföra sin uppgift konkurrerar med övriga medlemmars ansökningar. Ett särskilt anslag vore önskvärt och helt i linje med vad som framkom i den utvärdering av kommitténs arbete som gjordes under 2007-2008. Detta önskade anslag har dock icke tagits upp i budget för 2011.

3. Noga följa arbetet med det nya katalogiseringsregelverket Resource Description and Access (RDA), som kommer att efterträda AACR2. RDA har fått en helt annan disposition än AACR2 (och KRS), och innehåller bland annat regler för auktoritetsarbete, något som hittills saknats i katalogiseringsreglerna. Den är primärt en webbresurs. Kommittén har löpande lämnat synpunkter på RDA-remisserna och kommer också särskilt att överväga och lämna en rekommendation om huruvida Sverige bör gå över till RDA och hur frågan bör behandlas. I detta kommer särskild vikt att läggas vid hur IFLA ställer sig till regelverket. Under våren 2011 fattar fyra stora bibliotek beslut om att gå över till RDA (Library of Congress, British Library, National Library of Australia och Libraries and Archives Canada) och flera andra överväger starkt att göra det, däribland Tyskland och Frankrike. Att svenska bibliotek skulle fortsätta använda KRS i dess nuvarande form torde bli svårt. En viktig uppgift för kommittén är att informera utåt om RDA inför beslut om hur/huruvida man skall tillämpa regelverket och få Bibliotekssverige delaktigt. För att uppnå detta planerar kommittén bland annat att översätta den grundläggande RDA-terminologin.

Så snart ett beslut fattats i RDA-frågan måste kommittén stå beredd med vidare förslag på vilka åtgärder som bör vidtas i Sverige. Ett större projekt kommer att behöva planeras och igångsättas under det kommande året. Detta projekt är en förutsättning för att kunna fortsätta internationellt bibliografiskt utbyte och samarbete. Projektet är inte inräknat i 2011 års budget, men en ansökan om medel kommer att lämnas in till föreningen separat.

4. Under 2011 kommer kommittén att publicera översättningen av fortsättningen på FRBR, FRAD – Functional Requirements for Authority Data. Kommittén översätter också fortlöpande de ändringar som kommer till modellerna. Detta arbete hänger nära samman med RDA-arbetet.

5. Bevaka terminologifrågor allmänt inom katalogiserings- och publiceringsområdet.

6. Fortsätta utvecklingen av kommitténs webbplats i samband med att Biblioteksföreningens webbplats byggs om.

7. Kommittén avser slutligen att hålla fyra möten under 2011 varav tre utanför Stockholm. Antalet möten kan komma att behöva utökas om arbetet med RDA tar sin början och om resurser beviljas för detta.