Katalogisering

Svensk Biblioteksförenings kommitté för katalogisering
Svensk Biblioteksförening kommitté för katalogisering har som huvuduppgift att följa utvecklingen på katalogiseringsområdet både nationellt och internationellt. Kommittén består av sju medlemmar och har en adjungerad sekreterare.

Ladda ned:

mötesprotokoll från 28/3 2011

mötesprotokoll från 21/9 2011

mötesprotokoll från 16/12 2011

mötesprotokoll från 16/2 2012

mötesprotokoll från 15/5 2012

Olika katalogiseringsmodeller för flerbandsverk, ladda ned exempelsamling.

OBS!
Övrig information och material från respektive kommitté finns på föreningens tidigare webbplats. Klicka här.

 

Följande uppdragsbeskrivning för kommittén för katalogisering beslutades av Svensk Biblioteksförenings styrelse 2001-12-07.

Ansvar
Kommittén ansvarsområde är katalogiseringsregler och bibliografiska format för både tryckta och elektroniska media.

Uppdrag
Att vara Svensk Biblioteksförenings expertorgan i katalogiseringsfrågor och kontakt för biblioteksföreningar i andra länder rörande dessa frågor.

Att utarbeta förslag till svensk Biblioteksförenings policy och ställningstagande i principiella frågor då det är aktuellt.

Att ta fram förslag till förbättringar i tillämpningsrekommendationer och praxis för befintliga regelverk.

Att följa utvecklingen inom deskriptiv katalogisering och utvärdera konsekvenser för det svenska biblioteksväsendet.

Att speciellt följa arbetet i the Joint Steering Committee for Revision of AACR och MARBI och med lämplig periodicitet informera det svenska biblioteksväsendet om dessa kommittéers arbete.

Att följa arbetet inom området beskrivningsmodeller för elektroniska media, inklusive Dublin Core och Resource Description Framework.

Att följa utvecklingen av bibliografiska format och beskrivningsspråk, inklusive XML.

Att samverka med Svensk Biblioteksförenings kommitté för SAB-systemet i de fall det är lämpligt.

Att samverka med Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för katalogfrågor för att föra ut katalogiseringsfrågor till en bredare diskussion och belysning.

Kommittén skall bestå av högst sju medlemmar, men kan från fall till annat adjungera expertis. Kungliga Biblioteket och Bibliotekstjänst AB förfogar över varsin plats. I övrigt skall kommittén sträva efter att sammansättningen möjliggör en bred förankring i det svenska
biblioteksväsendet. Styrelsen för Svensk Biblioteksförening beslutar om kommitténs sammansättning.

Kommittén föreslår inom sig ordförande. Styrelsen för Svensk Biblioteksförening beslutar om ordförande.

Musikgruppen för musikalier och ljudinspelningar
Musikgruppen är en beredningsgrupp i musikfrågor för Svensk Biblioteksförenings kommittéer för katalogisering och klassifikation. Gruppen sammanträder vanligen fyra gånger per år och tar gärna emot synpunkter och förslag.