Internationellt

 

Samarbete med Kenyas biblioteksförening
Enligt tidigare policybeslut ska föreningen fördjupa sitt internationella utbyte inom ramen för SIDAs fokusländer. Svensk biblioteksförening har därför etablerat kontakt med Kenyas biblioteksförening.

En arbetsgrupp har bildats för att i samarbete med Kenyas biblioteksförening genomföra en förstudie kring förutsättningar, form och mål för det långsiktiga samarbetet. Svensk biblioteksförening stödjer under 2011 Kenyas biblioteksförenings medlemskap och deltagande i IFLA.

Arbetsgruppen består av:
Christina Tovoté
Leif Mårtensson
Stefan Engström

Samverkan kring IFLA-nomineringar
I samband med val till IFLAs styrelse och sektioner vartannat år samordnar Svensk biblioteksförening

Nordiskt samarbete
Svensk biblioteksförening samarbetar med systerföreningarna i övriga nordiska länder.