Forskning och utveckling

Svensk Biblioteksförening har de senaste åren förstärkt insatserna för att bevaka, förmedla och uppmuntra biblioteksrelevant forskning. Bland annat publicerar föreningen forskningsöversikter, anordnar forskardagar, presenterar betydelsefulla magister- och masteruppsatser och tillhandahåller en söktjänst för uppsatser. Föreningen samarbetar med olika forskare för att belysa olika forskningsområden eller forskningsbehov. Ett utvecklingsråd för forsknings- och utvecklingsfrågor har identifierat områden där föreningen gärna skulle se mer forskning och har gett rekommendationer till styrelsen om föreningens ståndpunkter i forskningsfrågor. Föreningen delar sedan 2010 ut ett forskningsinitierande stöd, vars syfte är att möjliggöra fler forskningsansökningar och bidra till att förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas.

Här hittar du Svensk Biblioteksförenings forskningspolicy

Läs mer här om föreningens arbete inom forskningsområdet


Våra olika stöd inom utveckling och forskning

Svensk Biblioteksförenings utvecklingsstöd

Svensk Biblioteksförenings forskningsinitierande stöd