Svensk biblioteksförening > Vår verksamhet > Stöd och stipendier > Svensk biblioteksförenings utvecklingsstödSkriv ut

Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd

Stöd kan 2016 sökas vid ett tillfälle, sista ansökningsdag är 30 september. I budget finns 300.000 kr. Beslut fattas under hösten. Svensk Biblioteksförenings styrelse har beslutat att särskilt prioritera insatser som syftar till att göra biblioteken tillgängliga och angelägna för fler och nya användare. Detta mot bakgrund av att klyftorna i biblioteksanvändning och läsvanor ökar i samhället.

För att utvecklingsstöd ska beviljas ska följande uppfyllas:

§ 1 Syftet med utvecklingsmedlen är att stödja utvecklingsarbete vid bibliotek eller motsvarande institutioner. Särskild vikt läggs vid framåtsyftande och nyskapande förslag och förslag som syftar till att åstadkomma ökat samarbete.

§ 2 Institutionella medlemmar i Svensk biblioteksförening är berättigade att söka medlen.

§ 3 Svensk biblioteksförening har möjlighet att utpeka prioriterade ämnesområden och frågeställningar och ansökningar med sådan inriktning beaktas särskilt när beslut om stöd fattas.

§ 4 Vid bedömning av ansökningarna beaktas i vilken mån den sökande institutionen bör ha egna resurser för att genomföra utvecklingsarbetet. Medfinansiering betraktas som positivt vid bedömning av ansökningarna.

§ 5 Stöd ges inte till redan pågående projekt, löpande verksamhet, resor, publikationer, författande, kompetensutveckling eller anordnande och deltagande i konferenser och seminarier.

§ 6 Ansökan skall innehålla en redogörelse för det planerade arbetet, förväntade resultat och motivering av arbetets betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige. Redogörelsen skall innehålla en tidsplan, beskrivning av vad som skall göras med hjälp av stödet, en plan för hur arbetet skall dokumenteras samt budget. Relevanta tidigare erfarenheter kan beskrivas.

§ 7 Beslut fattas av styrelsen. Besluten motiveras inte.

§ 8 Den som beviljats stöd skall när det är relevant uppge att Svensk biblioteksförening lämnat bidrag till arbetet.

§ 9 Medlen skall användas senast 12 månader efter det att beslut meddelats.

§ 10 Senast en månad efter avslutat arbete skall den som beviljats stöd redovisa arbetets genomförande och resultat skriftligt till Svensk biblioteksförenings kansli. Den som fått bidrag är också skyldig att senast en månad efter avslutat arbete skicka en kortare artikel till Svensk biblioteksförening (1000–2000 ord) som föreningen äger rätt att publicera.

§ 11 Uppfylls inte ovanstående villkor kan institutionen bli återbetalningsskyldig med hela summan.

Regler beslutade av Svensk biblioteksförenings styrelse 2013-12-18

 

Kontaktuppgifter
Ansökan skickas till Svensk biblioteksförening, Att: Jenny Nilsson, Box 70380, 107 24 STOCKHOLM. E-post jn@biblioteksforeningen.orgTel 070-695 11 29.