Beviljade

2016

* Hanna Carlsson och Johanna Rivano Eckerdal, Lunds universitet, för projektet Styrdokumentens betydelse och gestaltningar – En studie om styrdokumentens roller, relationer och uttryck i folkbibliotekens strategiska och dagliga verksamhet.
* Jonas Fransson och Sara Kjellberg, Malmö högskola, för projektet Forskningsdatatidskrifter: en länk mellan forskningsdatahantering, vetenskaplig publicering och forskningsbibliotek.
*Jutta Haider, Lunds universitet, för projektet Academic librairies in transition.
*Per Wisselgren, Umeå universitet, Bibliotekskonsulenterna och det svenska bibliotekssystemets formering – en pilotundersökning

2015

* Ola Pilerot, Högskolan i Borås, för projektet Vad är evidens i praktiken? En etnografisk studie av bibliotekariers arbete.
* Jonas Andersson, Statens kulturråd, för projektet Litteraturens försvar. Argument för läsning av skönlitteratur i den digitala tidsåldern.

2014

* Korljka Golub och Joacim Hansson, Linnéuniversitetet, för projektet Combining traditional automated and social subject metadata: Dewey Decimal Classification use cases.
* Mats Dahlström och Joacim Hansson, Linnéuniversitetet, för projektet Digitaliseringspraktiker i den svenska bibliotekssektorn: Initiativ, resultat, mening.

2013

* Helena Francke m.fl., Högskolan i Borås, för projektet Open Access i forskning och bibliotek.
* Jan Nolin, Högskolan i Borås, för projektet Personalized meta-services at the University library.

2012

* Lisa Börjesson, Länsbibliotek Sörmland, för projektet Biblioteksplaner i praktiken – en studie av användning av och attityder till styr­dokument i folk­biblioteks­utveckling.
* Kajsa Fex Fritz, Karolinska skolan i Örebro, för projektet Flerspråkiga elevers förutsättningar i gymnasiebiblioteket.

2011

* Elena Maceviciute m.fl., Högskolan i Borås, för projektet E-books in the Library.
* Åse Hedemark, Uppsala universitet, för projektet Gör folkbiblioteket någon skillnad?

2010

* NÄFS, (Nätverk för sköntlitteratur på biblioteken) för en forskningsansökan om förmedling av skönlitteratur för vuxna och unga vuxna på bibliotek.
* Luleå stadsbibliotek och Luleå tekniska universitet för en forskningsansökan om ungas tankar om biblioteket i framtiden.
* Jessica Lindholm, Malmö högskola, för en ansökan om Open Access i syfte att förbättra tillgänglighet till forskningsresultat.