Beviljade

2013 delades stödet ut till följande projekt:

* Jan Nolin, Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap, Högskolan i Borås: Personalized meta-services at the University library.
* Helena Francke m fl, Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap, Högskolan i Borås: Open Access i forskning och bibliotek.

 2012 delades stödet ut till följande projekt:

* Lisa Börjesson, Länsbibliotek Sörmland: Biblioteksplaner i praktiken – en studie av användning av och attityder till styr­dokument i folk­biblioteks­utveckling.
* Kajsa Fex Fritz, Karolinska skolan, Örebro: Flerspråkiga elevers förutsättningar i gymnasiebiblioteket

2011 delades stödet ut till följande projekt:

* Elena Maceviciute m.fl, Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap, Högskolan i Borås: E-books in the Library.
* Åse Hedemark, Institutionen för ABM, Uppsala universitet: Gör folkbiblioteket någon skillnad?

2010 delades stödet ut till följande projekt:

* NÄFS, (Nätverk för sköntlitteratur på biblioteken) ska skriva en forskningsansökan om förmedling av skönlitteratur för vuxna och unga vuxna på bibliotek.
* Luleå stadsbibliotek och Luleå tekniska universitet ska skriva en forskningsansökan om ungas tankar om biblioteket i framtiden.
* Jessica Lindholm, Malmö högskola, ska skriva en ansökan om Open Access i syfte att undersöka och förbättra processer kring att skapa tillgänglighet till forskningsresultat.