Forskningsinitierande stöd

Stöd kan 2016 sökas vid ett tillfälle, sista ansökningsdag är 30 september. I budget finns 200.000 kr. Beslut fattas under hösten.

Regler

§ 1 Syftet med det forskningsinitierande stödet är att stödja framtagandet av forskningsansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar och öka antalet sådana ansökningar till ordinarie forskningsfinansiärer samt förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas. Tänkbara sådana finansiärer är bl.a. Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Wallenbergstiftelserna.

§ 2 De som söker ska vara disputerade. Sökanden behöver inte vara medlem i Svensk biblioteksförening.

§ 3 Svensk biblioteksförening har möjlighet att utpeka prioriterade ämnesområden och frågeställningar och ansökningar med sådan inriktning beaktas särskilt när beslut om stöd fattas.

§ 4 Ansökan skall innehålla en redogörelse för det planerade forskningsprojektet, befintligt forskningsläge inom området, metodval, förväntade resultat och motivering av forskningsprojektets betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige. Redogörelsen skall innehålla en tidsplan och beskrivning av vad som skall göras med hjälp av stödet, specificerad budget samt tilltänkt/a forskningsfinansiär/er. En meritförteckning skall bifogas.

§ 5 I ansökan skall anges vid vilket lärosäte forskningsprojektet är tänkt att förläggas. Om den sökande inte är anställd vid ett lärosäte ska dokument som styrker den berörda institutionens intresse för projektet bifogas ansökan. Medfinansiering betraktas som positivt vid bedömning av ansökningarna.

§ 6 Vid bedömning av ansökan tas följande i beaktande:
-tydlighet och avgränsning i formulering av forskningsfrågan
-tydlig beskrivning av hur teori och metod ska användas för att möta forskningsfrågan
-projektets planering
-projektets betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet

§ 7 Beslut fattas av styrelsen. Besluten motiveras inte.

§ 8 Den som beviljats stöd skall uppge att Svensk biblioteksförening lämnat bidrag till arbetet.

§ 9 Stödet skall användas senast 12 månader efter det att beslut meddelats.

§ 10 Den som beviljats stöd skall senast en månad efter sista insända ansökan skicka in kopior på samtliga ansökningshandlingar till Svensk biblioteksförenings kansli. Stipendiaten är också skyldig att då projektet beviljats medel skriva en kortare artikel (1000–2000 ord) om projektet som Svensk biblioteksförening äger rätt att publicera.

§ 11 Uppfylls inte ovanstående villkor kan stipendiaten bli återbetalningsskyldig med hela summan.

Reglerna uppdaterades av Svensk biblioteksförenings styrelse 2016-06-14.

Ansökan
Ansökan skickas med e-post till forsknings- och utvecklingssekreterare
Katarina Wiberg: kw@biblioteksforeningen.org