Forskningsinitierande stöd

Stöd kan 2016 sökas vid ett tillfälle, sista ansökningsdag är 30 september. I budget finns 200.000 kr. Beslut fattas under hösten.

Regler

§ 1 Syftet med det forskningsinitierande stödet är att stödja framtagandet av forskningsansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar och öka antalet sådana ansökningar till ordinarie forskningsfinansiärer samt förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas. Tänkbara sådana finansiärer är Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Wallenbergstiftelserna.

§ 2 De som söker ska vara disputerade. Sökanden behöver inte vara medlem i Svensk biblioteksförening.

§ 3 Svensk biblioteksförening har möjlighet att utpeka prioriterade ämnesområden och frågeställningar och ansökningar med sådan inriktning beaktas särskilt när beslut om stöd fattas.

§ 4 Ansökan skall innehålla en redogörelse för det planerade forskningsprojektet, befintligt forskningsläge inom området, metodval, förväntade resultat och motivering av forskningsprojektets betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige. Redogörelsen skall innehålla en tidsplan och beskrivning av vad som skall göras med hjälp av stödet, samt budget. En meritförteckning skall bifogas.

§ 5 I ansökan skall anges vid vilken högskola forskningsprojektet är tänkt att förläggas. Om den sökande inte är anställd vid högskolan bör dokument som styrker den berörda institutionens intresse för projektet bifogas ansökan. Medfinansiering betraktas som positivt vid bedömning av ansökningarna.

§ 6 Beslut fattas av styrelsen. Besluten motiveras inte.

§ 7 Den som beviljats stöd skall när det är relevant uppge att Svensk biblioteksförening lämnat bidrag till arbetet.

§ 8 Stödet skall användas senast 12 månader efter det att beslut meddelats.

§ 9 Den som beviljats stöd skall senast en månad efter sista insända ansökan skicka in kopior på samtliga ansökningshandlingar till Svensk biblioteksförenings kansli. Stipendiaten är också skyldig att utifrån forskningsansökan till samma datum skriva en kortare artikel (1000–2000 ord) som Svensk biblioteksförening äger rätt att publicera.

§ 10 Uppfylls inte ovanstående villkor kan stipendiaten bli återbetalningsskyldig med hela summan.

Regler beslutade av Svensk biblioteksförenings styrelse 2013-12-18

Ansökan
Ansökan skickas med e-post till forsknings- och utvecklingssekreterare Katarina Wiberg: kw@biblioteksforeningen.org