Bidrag för IFLA-deltagande

Medlemmar i Svensk biblioteksförening kan söka medel för deltagande i IFLA-möten. Nedanstående gäller för deltagande i IFLA 2017.

Följande kriterier beaktas:
– Den sökande deltar aktivt i Svensk biblioteksförenings arbete, är t ex ledamot av utvecklingsråd, verksamhetsgrupp, kommitté, är kontaktperson för ett nätverk mm.
– Den sökande deltar aktivt i IFLA:s arbete och kan inte få kostnadstäckning på annat sätt.

Av den totala stipendiesumman reserveras 25 procent att gå till förstagångsdeltagare på IFLA.

Sista ansökningsdag är 31 januari 2017.
Fördelningen av stipendierna för IFLA-deltagande beräknas vara klar i mitten av februari.

De beviljade stipendiaterna ska skicka in en reserapport till Svensk biblioteksförening efter sitt deltagande.

Då det av IFLA:s regler framgår att arbetsgivaren ska ta på sig att finansiera den anställdes deltagande i IFLA-arbetet ska den sökandes arbetsgivare motivera särskilt varför inte arbetsplatsen, helt eller delvis, kan finansiera IFLA-deltagandet. Detta gäller inte förstagångsbesökare på IFLA.
Frågor besvaras av Anna Lindahl

Om ansökningsblanketten krånglar kan man också skicka in uppgifterna som ett vanligt mail till:

info@biblioteksforeningen.org  Ange IFLA-stipendium i ämnesraden

Ansökningsblankett