Intresseanmälan för att bilda en ny regionförening inom Svensk biblioteksförening

Det här är ett initiativ för att vi tillsammans ska kunna bilda en ny regionförening för Västmanlands, Sörmlands och Örebro län. Var med från början och sätt din prägel på de nätverk, erfarenhetsutbyten och den kompetensutveckling som en regionförening inom Svensk biblioteksförening kan bygga och driva.
Läs vidare

Bokstart ett år senare

Under Biblioteksdagarna i Västerås i maj kan du delta i ett seminarium kring Bokstarts tre första pilotprojekt och erfarenheter och tankar från det första året. Hur går det? Var är vi idag? Hur vill vi utveckla? Och Family literacy – vad är det?
Läs vidare

”Allmän tillgång till information” – Agenda 2030 och IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi

2015 antog FN nya globala utvecklingsmål – Agenda 2030. Ett av målen är: ”Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.”

Bibliotekens arbete är därmed identifierad som en viktig faktor för global utveckling. 2015 kom också IFLA:s nya riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi i svensk översättning. Att riva läshinder är en av bibliotekens viktigaste uppdrag för att människor ska få praktisk möjlighet att ta del av information och kunskap.
Läs vidare

Tillgängliggörande av forskningsdata – Pilotprojekt med bibliotek och arkiv

Under 2016 har Svensk Nationell Datatjänst (SND) inlett ett pilotprojekt med 10 universitet och högskolor i landet att skapa lokala infrastrukturer för tillgängliggörande av forskningsdata.
Läs vidare

Remissvar om utökad sekretess på bibliotek

padlock-597495

Svensk biblioteksförening har lämnat sitt svar på Departementspromemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2), som bland annat innehåller förslag på en utökning av bibliotekssekretessen.

Framöver ska även enskildas användning av informationsteknik på biblioteken omfattas av sekretess, något som Svensk biblioteksförening välkomnar.

Läs vidare

Sommarsol och orosmoln – Biblioteksutvecklingen på 2000-talet

Under Biblioteksdagarna kan du lyssna på Lars Burman när han ger sin bild av vad som händer i det svenska biblioteksväsendet.
I synnerhet behandlas universitets- och högskolebibliotekens nya roller. Utmaningarna är stora och förändringarna omfattande.
Läs vidare

Skolbiblioteken – nuläge och framtidsspaning

Det är en spännande tid för skolbiblioteken. Staten har satt ner foten och erbjuder kommunerna stöd till bemanning. I den nationella biblioteksstrategin är skolbiblioteken en viktig del. Vart är skolbiblioteken på väg?
Läs vidare