Kulturministern om läsning, bibliotek och idrott

Kulturdepartementet har publicerat en ny skrift ”LEK LÄS LUST” som handlar om möjligheter att väcka barn och ungdomars läslust. Skriften tar också upp Statens kulturråds regeringsuppdrag att i samråd med bibliotek och idrottsföreningar få idrottsaktiva barn att läsa mer. I förordet beskriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth den stora utmaningen med allt sämre läsförståelse bland unga: Jag tror att bristande läsförmåga och ett litet ordförråd är ett av våra stora jämställdhetspolitiska och demokratiska problem framöver.”

Skriften går att beställa eller ladda ner från www.regeringen.se

Att göra sin röst hörd

Årets Lättläst-dagarna arrangeras 7-8 november. Konferensens handlar om hur vi kan göra samhället mer tillgängligt för personer med lässvårigheter. Under konferensen föreläser bland andra EU-och demokratiminister Birgitta Ohlsson, prof. Martin Ingvar, miljonprogramskonsulten Carlos Rojas, generalsekretare Niclas Lindberg mfl. Läs mer: www.lattlast.se

Fortsatt osäkerhet om ny utlåningsmodell för e-böcker

Svensk Biblioteksförening arbetar för att e-böcker ska vara tillgängliga på biblioteken under sådana förutsättningar som är förenliga med bibliotekens grundläggande uppdrag; att ge fri tillgång till information, kunskap och kultur. Föreningen efterlyser också att SKL tar det ansvar regeringen utpekat
Läs vidare

Open Access Week 21- 27 oktober

Varje år arrangeras Open Access Week över hela världen. Syftet är att fortsätta sprida kunskap om de möjligheter för den akademiska världen som Open Access  kan innebära.
Läs mer på webbplatsen: www.openaccessweek.org

Snart beslutas ny bibliotekslag

Kulturutskottet i Sveriges riksdag har justerat sitt betänkande Ny bibliotekslag med anledning av regeringens proposition med samma namn. Utskottsmajoriteten följer regeringens förslag och väljer samtidigt att betona vikten av att folkbiblioteken är bemannade med personal med adekvat kompetens, samt att Kungl. biblioteket har möjlighet att ta fram en nationell biblioteksstrategi eller –plan om det behövs.
Läs vidare

Sveriges biblioteks utmärkelser

Välkommen till prisceremonin för Sveriges biblioteks utmärkelser!  

17 oktober samlar vi medlemmar och vänner i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek för att dela ut Aniarapriset, Nils Holgersson- Elsa Beskow- och Carl von Linné-plaketten, Collijnpriset, Bengt Hjelmqvists pris och
Läs vidare

Skolbiblioteken i centrum för debatten

Svensk Biblioteksförening har länge drivit kravet om bemannade skolbibliotek. Riksdagen har också tagit ett viktigt steg på vägen mot detta mål genom att lagstadga att alla skolor ska erbjuda eleverna tillgång till skolbibliotek. I flera av de motioner som lämnats med anledning av den nya
Läs vidare