Sök material

Här kan du söka bland en massa material.


”Vi arbetar i medborgarnas tjänst”

VI-ARBETAR-I-MEDBORGARNAS-TJANSTMediestrategiskt arbete är centralt för alla typer av bibliotek. Hur resonerar bibliotekarier och andra biblioteksanställda kring förvärv och annat mediestrategiskt arbete? Hur formuleras principerna för arbetet i bibliotekens medieplaner? Vilken roll spelar biblioteksanvändarna i urvalsarbetet? Svensk biblioteksförenings Utvecklingsråd för verksamhetsfrågor gav universitetslektor Åsa Söderlind och universitetsadjunkt Gullvor Elf på Högskolan i Borås, i uppgift att kartlägga hur detta arbete ser ut. Det gjordes genom en genomgång av ett (mer…)

Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek

Svensk biblioteksförening frågade landets kommunstyrelseordföranden om de var beredda att avsätta resurser för att öka tillgången på skolbibliotek. Resultatet finns i foldern Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. I foldern finns även Kungliga bibliotekets statistik 2012 och Skolinspektionens krav på skolbibliotek.

 

 

 

Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek – en skolbibliotekspolitisk översikt

SKOLBIBLIOTEK-omslaget-tryck.inddBarbro Thomas redogör för skolbibliotekspolitiken sedan 1842 och varför hälften av landets elever saknar ett bemannat skolbibliotek enligt KB:s statistik.

Ladda ner rapporten: Alla elever ska tillgång till ett skolbibliotek

Alla pratar om KB

Rapporten belyser sammanhangen kring KB:s nya uppgifter. Den första delen fångar förväntningar på det nya myndighets­uppdraget bland berörda och intresserade. Den innehåller också Svensk biblioteksförenings ställningstaganden och förhoppningar. Rapportens andra del ger en historisk bakgrund till KB:s nya uppdrag.

 

(mer…)

Användningen och attityderna

En rapport om allmänhetens användning av och syn på folkbibliotek baserad på SOM-undersökningen 2007

På uppdrag av Svensk biblioteksförening ställdes ett utökat antal frågor kring biblioteken i den senaste SOM-undersökningen och rapporten ger en fördjupad analys av svaren. Bland annat diskuteras allmänhetens starka förtroende för biblioteken och det faktum att biblioteken värderas högt även av personer som inte använder dem. Men även mer oroande tendenser lyfts fram, exempelvis skillnader i användning mellan olika grupper. (mer…)

Att stärka och stimulera

Att stärka och stimulera-Olika projekt och satsningar för läsning bland barn och ungdomar. På många barnbibliotek arbetar man med läsfrämjande verksamhet och försö­ker genom olika projekt hitta nya vägar i arbetet med att stärka barns läsning. Här har Svensk biblioteksförening samlat någ­ra goda exempel.

(mer…)

Barn berättar

Barn berättarRapporten visar att biblioteken är inne på rätt väg i sitt lässtimulerande arbete. Det är viktigt att anknyta till barnens egna erfarenheter och textvärldar och biblioteket behöver anpassa sitt arbete till barns skiftande förhållande till läsning och olika medieformat. Barnbibliotekarier behöver föra samtal med barnen om berättelser och förfina sina metoder för att undanröja läshinder. Biblioteket ska möta barnen både när de läser för att lära och när de läser av  lust.  (mer…)

Barn berättar – studiepaket

 

Svensk biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling. Som ett nytt led i utvecklingsarbetet kommer föreningen att publicera studiepaket till vissa av våra rapporter. Rapporten Barn berättar är en av de studiepaket, som är först ut på plan.

Hämta som PDF-fil

Bibliotek behöver kärlek

Varför behöver Sverige en nationell bibliotekspolitik? I broschyren ”Bibliotek behöver kärlek” presenterar Svensk biblioteksförening sin syn på utvecklingen och kunskapssamhällets utmaningar. Innehåller även åtta punkter för en nationell bibliotekspolitik.

(mer…)

Bibliotekarien och professionen- en forskningsöversikt

Översikten tar upp forskning om bibliotekarieyrket – vad bibliotekarier kan, hur arbetsuppgifterna ser ut, hur yrket har förändrats över tid och vad yrkeskåren har gjort för att hävda sin position i relation till andra yrkesgrupper. Rapporten visar att bibliotekarierna bedriver ett aktivt arbete med att hitta sin yrkesroll i en verksamhet som ständigt förändras.

(mer…)

Biblioteken och de nationella minoriteterna

I projektform har en grupp vid Linnéuniversitetet undersökt hur de svenska folkbiblioteken arbetar för Sveriges minoritetsgrupper; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Vad görs för dessa grupper och i vilken omfattning? Utgångspunkten för rapporten är att folkbiblioteken spelar en viktig roll i ett demokratiskt och öppet samhälle.

(mer…)

Biblioteken och den digitala delaktigheten

Svensk biblioteksförening undertecknade tillsammans med en rad organisationer uppropet för digital delaktighet. Föreningen har tagit fram ett häfte med tips och idéer vad man lokalt kan göra inom ramen för Digidelkampanjen. Att biblioteken skall arbeta med digital delaktighet är ingen diskussionsfråga: både den svenska bibliotekslagen och Unescos Folkbiblioteksmanifest är glasklara på den punkten. Uppdraget finns där sedan länge. (mer…)

Biblioteken och den digitala delaktigheten

Broschyren presenterar exempel från bibliotekens strävan efter att öka användarnas digitala delaktighet och inspiration till fortsatt arbete. Bibliotekens engagemang är mångårigt och sker också inom kampanjen Digidel – ett nätverk på nationell nivå för öka e-delaktigheten och minska digitala klyftor. Kampanjens mål är att under åren 2011–2013 få minst en halv miljon människor i Sverige att börja använda internet.

Ladda ner broschyren 

Bibliotekens arbete med nyanlända

nyanlanda 2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. Under hösten såg vi hur flyktingkrisen ställde stora krav på mottagandet på många platser i landet. En institution som på ett imponerande sätt anpassade sin verksamhet till fler användare och nya krav var biblioteken. Biblioteken har öppnat upp dörrar in i det svenska samhället. Foldern tar upp vilka insatser som gjorts, hur erfarenheter har spridits och vilka behov som finns för att förstärka bibliotekens arbete med nyanlända? Hela foldern kan läsas här.

Bibliotekens förtjänst

Varje satsad krona på ett bibliotek innebär en ekonomisk vinst. Det visar den här sammanställningen av ett tjugotal undersökningar världen över. Bland annat refereras en brittisk undersökning som visar att när ett bibliotek flyttade till ett köpcentrum ökade köpcentrets omsättning med 8–10 procent.

(mer…)

Bibliotekens internationella manifest

Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning. Rapporten Bibliotekens internationella manifest (2014) presenterades på konferensen Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest som hölls 19 mars i Stockholm. I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister samt IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Syftet med skriften är att stimulera till diskussion och tillämpning av texterna för att bidra till att biblioteken ännu tydligare ska kunna fullgöra sitt uppdrag för

(mer…)

Bibliotekslagstiftning- perspektiv och exempel

Barbro ThomasPå uppdrag av föreningen har Barbro Thomas beskrivit den svenska bibliotekslagstiftningens tillkomst och utveckling och gjort en jämförelse mellan lagstiftningen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Frankrike.

(mer…)

Biblioteksplaner- från bibliotekslag till biblioteksplan

Publikation förtydligar bibliotekslagen och ger praktisk vägledning i hur man kan arbeta fram en biblioteksplan med lagen som utgångspunkt.

(mer…)

Därför nationell katalog

Därför nationell bibliotekskatalog – Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken är en skrift om fördelarna med en gemensam katalog. En gemensam lösning gör det till exempel lättare för användarna att hitta det man söker, är mer effektivt och möjliggör i förlängningen fler tjänster utifrån användarnas behov.

(mer…)

Den osynliga handen – regionbiblioteken i modellen

Den osynliga handenNu kan du ladda ner Barbro Thomas rapport Den osynliga handen – regionbiblioteken i modellen.

På uppdrag av sina medlemmar arbetar Svensk biblioteksförening bland annat med att identifiera utvecklingsbehov inom biblioteksverksamheten samt att bidra till att öka kunskapen om bibliotekens funktioner inom olika samhällsområden. Denna rapport belyser framför allt hur förutsättningarna för den regionala biblioteksverksamheten påverkats av kultursamverkansmodellen.

Här kan du läsa hela rapporten som pdf!

Den svenska biblioteksstatistiken

Slutdokument från Svensk biblioteksföreningsverksamhetsgrupp för statistik. I slutrapporten presenteras olika problem med den nuvarande statistiken och förslag på förbättringar.

(mer…)

Det bokliga kulturarvet – till pappersinsamlingen?

Det finns en mängd böcker och andra skriftliga handlingar av stort kulturhistoriskt värde vid bibliotek.Lagstiftningen kring dessa handlingar är bristfällig och ansvarfördelningen otydlig, vilket leder till att omfattande samlingar av kulturhistoriskt och vetenskapligt oersättligt material är oåtkomliga för användarna och riskerar att förstöras eller förkomma. Syftet med rapporten är att belysa situationen, för att förbättra förutsättningarna för en diskussion om hur frågan kan föras framåt. (mer…)

Dewey som klassifikationssystem- varför bör vi byta ut SAB?

Dewey SABSvensk biblioteksförening har genom ett av sina utvecklingsråd studerat konsekvenser av en eventuell övergång till Dewey Decimal Classification som gemensamt nationellt klassifikationssystem i Sverige. Styrelsen för Svensk biblioteksförening har som sin principiella uppfattning uttalat att man anser att det allmänna biblioteksväsendet i Sverige bör använda sig av samma klassifikationssystem och att konsekvensen av nationalbibliotekets beslut blir en övergång till Dewey.

(mer…)

Dikt eller verklighet? En introduktion till biblioteksstatistik i Sverige och i andra länder

Rapporten beskriver vilka aktörer som tar fram biblioteksstatistik i Sverige och hur ansvarsfördelningen för den officiella statistiken ser ut. Den ger en överblick över biblioteksstatistiken i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien och USA och diskuterar de riktlinjer som formulerats av bland annat IFLA, UNESCO och ISO. Statistiken problematiseras och önskemål inför en förnyad statistikinsamling formuleras.

(mer…)

Effektiv vetenskaplig kommunikation

EFFEKTIV VETENSKAPLIG KOMMUNIKATION-OMSLAG-WEBB

I rapporten beskrivs forskningsbibliotekens nya roller inom ett framväxande ekosystem för forskningsinformation. Rapporten tar upp biblioteken som en viktig pedagogisk resurs hos universitet och högskolor. Den pekar också ut strategiska områden där insatser är nödvändiga för den framtida utvecklingen. Det handlar bl.a. om ett nationellt ställningstagande för open access, tillgång till relevanta forskningsresurser för vissa myndighets- och specialbibliotek och en översyn av upphovsrättslagstiftningen på europeisk nivå.

Ladda ned rapporten ”Effektiv vetenskaplig kommunikation – för forskning, utbildning och nyttiggörande”.

 

En norsk, en dansk, en finsk – och en svensk?

finsk,dansk,norskSvensk biblioteksförenings skriftserie ”På väg mot en starkare biblioteksnation”. Första rapporten heter En norsk, en dansk, en finsk – och en svensk? och handlar om biblioteksstrategier i Norden. Rapporten är skriven av föreningens utredare Anna Kåring Wagman och är en uppföljning på den tidigare rapporten Sverige så in i Norden efter. Rapporten beskriver biblioteksstrategiernas innehåll i Danmark, Norge och Finland, samt vem som har ansvaret för att de genomförs.

Hämta som pdf-fil


Sökord: bibliotekspolitik, KB, norden, nationell bibliotekspolitik, strategi

En svensk övergång till DDK- vad innebär det för folk- och skolbibliotek

DeweyVid föreningens årsmöte 2009 bifölls en motion om att ge styrelsen i uppdrag att analysera konsekvenserna för folkbiblioteken av att införa Dewey och därvid också anlägga ett barnbiblioteksperspektiv. Styrelsen lät genomföra en utredning kring vad en svensk övergång till Dewey innebär för folk- och skolbiblioteken.

 

(mer…)

Ett skolbibliotek är en dynamisk lärmiljö för elever och personal

Satsa på skolutveckling genom skolbiblioteksutveckling!
Enligt den nya skollagen ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek oavsett skolform eller huvudman. Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för skolbibliotek ger dig i foldern Ett skolbibliotek är en dynamisk lärmiljö för elever och personal- inte bara ett rum med böcker och datorer, råd om vad du ska tänka på när du ska starta eller utveckla ett skolbibliotek.

Ladda ned som PDF-fil

Fakta om bibliotek 2012

Svensk biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och ökad kunskap om bibliotek. I Fakta om bibliotek 2012 hittar du ett urval av resultaten – till exempel att 51 procent av de böcker som lånas ut på folkbiblioteken är barnlitteratur eller att det finns ett 70-tal sjukhusbibliotek i Sverige.

Fakta om bibliotek 2012

Fem kontrollpunkter för skolbibliotek

Svensk biblioteksförenings verksamhetsgrupp för skolbibliotek redovisar fem konkreta kontrollpunkter för skolbibliotek i foldern Ett skolbibliotek är en dynamisk lärmiljö för elever och personal – inte bara ett rum med böcker och datorer

 

 

 

Fler besök och utlån

Att dra ned på bokanslaget är ingen bra idé om man vill att bibliotket ska ha många besökare. I rapporten ”Fler besök och utlån” har Kulturrådets Folkbiblioteksstatistik studerats med hjälp av en regressionsanalys för att på så sätt få reda på vilka faktorer som påverkar besöksantal och utlån. (mer…)

För det demokratiska samhällets utveckling

FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-OMSLAG-WEB

Svensk biblioteksförenings rapport För det demokratiska samhällets utveckling – bibliotekslagen enligt lagstiftaren sammanfattar motiven till bestämmelserna i bibliotekslagen (2013:801). Syftet är att lyfta fram vad riksdag och regering velat uppnå med lagen och att tydliggöra vad den handlar om bortom de ibland korthuggna och något tekniska formuleringarna i olika paragrafer.

 

 

 

 

Framgångsrik biblioteksverksamhet

Framgångsrik biblioteksverksamhet – en rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster

Framgångsrik biblioteksverksamhet undersöker vad som gör folkbiblioteken attraktiva. Med hjälp av en speciell analysmetod – regressionsanalys – används biblioteksstatistiken för att undersöka vilka faktorer som leder till att fler besöker och använder folkbibliotek. Rapporten visar att ju mer resurser biblioteken får, desto mer blir de använda. Exempelvis leder hög personaltäthet, ett omfattande mediebestånd, en stor andel nyförvärv, bra tillgång till datorer och ett rikt utbud av tidskrifter till ökad utlåning. (mer…)

Framgångsrikt, men förbisett- om bibliotekens betydelse för integration

Forskningsöversikten visar att personer med utländsk bakgrund ofta besöker bibliotek och att de spelar en viktig roll i integrationsprocessen. Detta är dock något som inte uppmärksammas från politiskt håll. Rapporten visar också att arbetet skulle kunna förbättras ytterligare, till exempel genom bättre sammansatta och mer moderna samlingar.

(mer…)

Fri tillgång till information och kunskap

Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens – informationskompetens. Att utveckla och förmedla denna är en allt viktigare uppgift för biblioteken som i mer än 3 000 år fungerat som centrum för kunskap. Den här skriften lyfter fram några utmaningar för att biblioteken ska kunna fortsätta att erbjuda människor en biblioteksservice som är anpassad till dagens samhälle och behov.

(mer…)

Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)

IFLA-rapporten Functional Requirements for Bibliographic Records kom 1997 och har fått stor uppmärksamhet i internationella katalogiseringssammanhang. 2006 lät Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering översätta rapporten. Functional Requirements for Bibliographical Records_svenska.

2003 tillsatte IFLA en arbetsgrupp kring entiteten uttryck (expression). Arbetsgruppen leddes av Anders Cato och dess uppgift var att förtydliga definitionen av uttryck. Resultatet är en reviderad version av FRBR-rapportens avsnitt 3.2.2. Även denna föreligger i svensk översättning. Tillsammans med en erratalista (nedan) kompletterar avsnittet slutrapporten.
Funktionella krav på bibliografiska poster: reviderat avsnitt 3.2.2
Funktionella krav på bibliografiska poster: errata

IFLA – bibliotekens globala röst

Broschyren IFLA- bibliotekens globala röst (2014)beskriver hur IFLA är uppbyggt och hur man kan engagera sig i den världsomspännande organisationen. Genom medlemskapet i Svensk biblioteksförening finns förmånen att engagera sig i någon av IFLA:s sektioner och även möjligheten att ansöka om resestipendier. Ladda ner broschyren.

 

 

 

 

IFLA:s nya riktlinjer för skolbibliotek – 2015

IFLA:s nya riktlinjer för skolbibliotek är tänkta som ett stöd för skolbiblioteksutveckling i alla IFLA:s medlemsländer. Svensk biblioteksförening hoppas att riktlinjerna ska vara ett stöd i det nödvändiga stärkandet av Sveriges skolbibliotek och har därför låtit översätta riktlinjerna.

 

 

 

 

IFLA:s riktlinjer för personer med dyslexi – 2015

IFLA:s nya riktlinjer för skolbibliotek är tänkta som ett stöd för skolbiblioteksutveckling i alla IFLA:s medlemsländer. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har översatt IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi.

 

 

 

 

 

Kommunala beslutsfattare om bibliotek

Svensk biblioteksförening har låtit SKOP intervjua 402 kommunala beslutsfattare om deras syn på bibliotek. 201 kommunalråd och 201 kommunala tjänstemän med befattningen bibliotekschefens närmaste chef har fått svara på frågor om man tycker att det bör satsas mer på bibliotek, hur biblioteken utvecklats de senaste åren, för vilka grupper biblioteken är viktigast och mycket mer. De tillfrågade är spridda över hela landet och representerar såväl större som mindre kommuner.

(mer…)

Kompetensutveckling- en diskussion

Slutrapport från Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för ledning, profession och organisation. I rapporten diskuteras olika frågeställningar med anknytning till kompetensutvecklingsfrågor.

(mer…)

Kvalitetshandboken

Svensk biblioteksförenings specialgrupp för kvalitetsarbete och statistik bedrev under flera år det s k handboksprojektet. Här finns dels handboken på svenska resp engelska, dels den utvärderingsrapport som gjordes efter projektet.

(mer…)

Läsfrämjande- förnyelse behövs!

lasframjandeI rapporten ges förslag på hur det statliga inköpsstödet skulle kunna förnyas, till exempel genom rätt att köpa in teknisk utrustning för att kunna tillgodogöra sig litteratur eller rätt att använda en del av anslaget till annat än inköp, exempelvis utbildning eller marknadsföring. Likaså föreslås det läsfrämjande stödet kunna omfatta insatser även för vuxna.

(mer…)

Medie- och informationskunnighet – en forskningsantologi

Begreppet medie- och informationskunnighet (MIK) används allt flitigare. Även om Unesco definierade samlingsbegreppet så sent som 2011 har biblioteken sedan länge uppmärksammat dess innehåll.

I denna skrift visar Svensk biblioteksförening på forskningens relation till MIK-begreppet,
i synnerhet den biblioteks- och informationsvetenskapliga (B&I) forskningens. Nio forskare från tre lärosäten bidrar här med sina perspektiv på MIK i förhållande till biblioteksvärlden.

Ladda ner rapporten för utskrift här

Myndighetsbibliotek- förutsättningar, problem, utmaningar

Rapporten visar att en universitetsstuderande som efter avslutad examen påbörjar ett arbete på en statlig myndighet i Sverige riskerar att få sämre tillgång till information som anställd än som student. Rapporten föreslår därför gemensamma upphandlingar och samordning av tillhandahållandet av elektroniska resurser till myndighetsbiblioteken.

(mer…)

Olika syn på saken

Varje år äger 68 miljoner fysiska och ett okänt antal virtuella biblioteksbesök rum och folkbiblioteken är mycket uppskattade och högt värderade. Samtidigt visar statistiken att det är en svagt minskande andel av svenskarna som besöker ett bibliotek varje år. Utvecklingen väcker frågor om för vem biblioteken ska finnas och vad de ska göra. För att fördjupa kunskaperna och underlätta diskussionerna har Svensk biblioteksförening låtit SKOP intervjua användare, icke-användare och biblioteksanställda om olika sätt att se på vad biblioteket är och vad det ska vara. (mer…)

Olika syn på saken – studiepaket

Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling. Som ett nytt led i utvecklingsarbetet kommer föreningen att publicera studiepaket till vissa av våra rapporter. Rapporten Olika syn på saken är en av de studiepaket, som är först ut på plan.

Ladda ned som PDF-fil

Om bibliotek på entreprenad

I slutet av 2009 tillsatte Svensk biblioteksförenings styrelse ”Utvecklingsrådet för driftsformsfrågor”. Uppdraget var att följa frågan om biblioteksentreprenader samt förelägga styrelsen ett förslag till beslut om ställningstagande i frågan. Rådet överlämnade sin rapport till styrelsen den 3 december 2010.  (mer…)

På barn och ungdomars villkor

Rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet.

Deklarationen om barnets rättigheter antogs av FN 20 november1989. Sverige anslöt sig till den 1990. Många kommuner har sedan dess fattat beslut som innebär att nämnder och förvaltningar på olika sätt ska arbeta i enlighet med barnkonventionen. (mer…)

På säker grund. En Delfiundersökning om vilken biblioteksforskning som behövs

På uppdrag av Svensk biblioteksförening har en forskargrupp vid Bibliotekshögskolan i Borås undersökt vilka forskningsbehov som de yrkesverksamma vid biblioteken identifierar. Rapporten ger en samlad bild av hela fältets forskningsönskemål, samtidigt som den diskuterar skillnader mellan olika bibliotekssektorer och mellan behov idag och i framtiden.

(mer…)

Promoting the development of a democratic society

Omslag engelska

Svensk biblioteksförening har nu översatt rapporten om bibliotekslagen till engelska. Promoting the development of a democratic society sammanfattar motiven till bestämmelserna i den svenska bibliotekslagen (2013:801).

Syftet med den ursprungliga rapporten var att lyfta fram vad riksdag och regering velat uppnå med lagen och att tydliggöra vad den handlar om bortom de ibland korthuggna och något tekniska formuleringarna i olika paragrafer. Nu kan vi alltså använda denna i föreningens internationella arbete.

Publicera!

Webbild PubliceraRapporten Publicera! – svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor har tagits fram av Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening. Rapporten belyser bakgrunden till de insatser forskningsbiblioteken gör rörande open acces-publicering, bibliometri
och utvärdering samt digitalisering och beskriver vilka uttryck det tar sig i det dagliga arbetet. Fokus för rapporten är svenska forskningsbiblioteks arbete med att tillgängliggöra och synliggöra sådant som producerats vid det egna lärosätet eller material från samlingarna som biblioteken har digitaliserat. Huvuddelen (mer…)

Reflektioner kring bibliotekens utveckling

Slutrapport från Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för verksamhet och användarkrav. De senaste decennierna har samhället utvecklats till ett samhälle där information och kunskap spelar en allt större roll. Medierna har blivit mer tillgängliga och fått större betydelse. Den tekniska utvecklingen har dramatiskt förändrat människors förutsättningar att skaffa sig information och kunskap liksom människors användning av olika medier. Den här utvecklingen har påverkat användningen av biblioteken. Rapporten pekar på att nyckelorden för bibliotekens framtida utveckling är tillgänglighet, delaktighet, angelägenhet och personalutveckling.

(mer…)

Riksrapport 2016 – aktuell utveckling inom det svenska biblioteksväsendet

Riksrapport.skarmbildRapporten innehåller fakta, utvecklingstendenser och aktuella frågeställningar som påverkar bibliotekssektorn. Förhoppningen är att rapporten används för att sprida kunskap om biblioteken till beslutsfattare och andra intresserade. Hela rapporten är tillgänglig här.

Riktlinjer för biblioteksservice till fångar

(mer…)

Röster om bibliotek och upphovsrätt – en antologi

BIB-OCH-UPPHOVSRATTI denna antologi skriver experter inom sina respektive områden om biblioteken och upphovsrätten.
Texterna tar upp en rad olika perspektiv och biblioteksverksamheter och inkluderar rättsutredande analys med fokus på digitaliseringen, forskningsbibliotekens unika kompetens och praktiska sätt att hantera upphovsrättsliga frågeställningar, bibliotekens demokratiska uppdrag i förhållande till upphovsrätten, tillgänglighetsarbetet och den svenska talboksmodellen samt nationalbibliotekets specifika roll och pågående utveckling. (mer…)

Skolbiblioteken- en underutnyttjad och underprioriterad resurs

Rapporten, som bygger på opinionsundersökningar bland skolelever och skolledare, visar att såväl elever som rektorer sätter stort värde på tillgång till ett skolbibliotek. Samtidigt finns det grupper som sällan besöker biblioteket och undersökningen visar också på kunskapsbrister hos skolledarna om exempelvis personalens betydelse för skolbiblioteket.

(mer…)

Svensk biblioteksförenings forskningspolicy

Svensk biblioteksförenings styrelse tillsatte ett utvecklingsråd för forsknings- och ut­vecklingsfrågor under 2010. Rådet följde bland annat upp Delfi-studien På säker grund och forsknings­översikten Taggning och chic lit, bevakade biblioteksrelevant forskning, identifierade områden där föreningen gärna vill se mer forskning och gav rekommendationer till styrelsen om före­ningens ståndpunkter i forskningsfrågor. Rådets slutsatser ledde fram till att styrelsen antog en forskningspolicy för föreningen.

(mer…)

Sverige så in i Norden efter

En jämförelse av nationell bibliotekspolitik i Danmark, Finland, Norge och Sverige, 2007

Viktiga delar i en nationell bibliotekspolitik är att inrätta biblioteksmyndigheter, formulera visioner om bibliotekens roll i framtiden, ta fram strategier för att förverkliga målen, öka samarbetet mellan biblioteken och förtydliga ansvarfördelningen. Rapporten visar att Sverige ligger sist i Norden vad gäller nationell bibliotekspolitik. (mer…)

Swedish Libraries

Swedish libraries is an article about the Swedish library system, the legal framework and some current library issues. It is written by Barbro Thomas, former senior advisor at the National Library of Sweden. The article was written in 2011.

Swedish Library Association

Swedish Library Association är en broschyr på engelska om Svensk biblioteksförening. Den innehåller också statistik och fakta om svenska bibliotek. Skriften togs fram till World Library and Information Congress i Göteborg 2010.

 

 

Taggning och chick lit

Taggning och chick lit presenterar pågående forskning och 2007 års magisteruppsatser vid de fem biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionerna i Borås, Uppsala, Lund, Umeå och Växjö. Rapporten beskriver dessutom institutionernas historia, vad som är ämnets kärna, hur ämnet förhåller sig till andra discipliner och vilka inriktningar som finns inom biblioteks- och informationsvetenskapen.

(mer…)

The International Library Manifestos and Media Strategies in Swedish Library Practice

LIBRARY-MANIFEST-OMSLAGLibraries are a resource that provides everyone with free access to information, knowledge, and culture and that through their activities inspire users to partake of these things. Thus people are given the opportunity to use their democratic right to develop, think, speak, and write freely. As stated in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, ‘everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardlessof frontiers’. IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) has, together with national library associations, drawn up manifestos for clarifying the principles and basic values upon which the activities of libraries are based. Several of the manifestos are recommended by UNESCO.

(mer…)

Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn

100-Ars-OMSLAG-21x27-WEB.dpiTitel: Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn
Svensk biblioteksförening 1915–2015

Redaktör: Margareta Lundberg Rodin

Boken kommer under året publiceras fritt tillgänglig i e-boksformat.

Läs jubileumsboken i pdf-format.

 

 

 

 

Universitets- och högskolebibliotek i förändring. Omvärldsanalys och framtidsscenarier

Universitets- och högskolebibliotekens omvärld präglas av stora förändringar och rapporten beskriver sektorns problem och möjligheter idag och de kommande fem åren. Rapporten utgår dels från en enkät som skickats till samtliga bibliotekschefer, dels från aktuella politiska dokument och litteratur.

(mer…)

Universitets- och högskolebiblioteken- nu och i framtiden

Svensk biblioteksförenings verksamhetsgrupp för forskningsbibliotek hade som ett uppdrag att se över hur framtiden kan komma att se ut för universitets- och högskolebiblioteken. Gruppen har tagit del av olika rapporter och skrifter där universitets- och högskolebibliotekens nutid och framtid behandlas och har utifrån dessa diskuterat viktiga förändringar i omvärlden och vilken betydelse de kan tänkas få.

(mer…)

Utvärdering av Svensk biblioteksförenings kommittéer för klassifikation, katalogisering och indexering

Rapport från Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för media och samlingar. Rapporten ininehåller en utvärdering av föreningens kommittéer, som utan egentligt nationellt uppdrag håller samman de bibliografiska regelverken för biblioteken.

(mer…)

Verka samman

Rapporten beskriver den nya samverkansmodellen och hur bibliotekens intressen tagits tillvara i de fem regionala kulturplaner som skrevs 2010 (Skåne, Halland, Västra Götaland, Norrbotten och Gotland). 

 

 

(mer…)

Vetenskapen och biblioteken

De senaste årtiondena har inneburit omvälvande förändringar av högskolebibliotekens verksamhet. Rapporten belyser universitets- och högskolebibliotekens utveckling, deras förändringsbenägenhet och lyhördhet för användarnas behov. Högskolebiblioteken har, alltsedan 1960-talet då tekniska hjälpmedel började tas i bruk, legat i framkant av utvecklingen. Teknikutvecklingen har gjort informationen tillgängligare, men också medfört inlåsningseffekter. Rapporten har tagits fram av Barbro Thomas på uppdrag av Svensk biblioteksförening 2014. Ladda ner rapporten.