Forskningspolicy

Framtagen av Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för forskning och utveckling 2010. Fastställd av Svensk biblioteksförenings styrelse 18 februari 2011.

Inledning
För Svensk biblioteksförening är det ett pågående och långsiktigt arbete att stödja och kommunicera forskning och att bidra till ett framgångsrikt utvecklingsarbete och ökad kvalitet.

I Vision & vilja 2011-2012 dras de stora linjerna upp för arbetet: föreningen ska bidra med kunskap om bibliotekets förutsättningar, skapa kontakter mellan forskning och profession samt bevaka och förmedla biblioteksrelevant forskning. Idag sker detta till exempel genom omvärldsbevakning, rapporter, den årliga Forskardagen, Månadens uppsats och utdelning av forskningsinitierande stöd. Genom att stödja Delfi-studien har föreningen skapat en tydligare bild av vilken forskning som efterfrågas av yrkesverksamma på bibliotek. Taggning och chick-lit gav en översikt av pågående svensk biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning (B&I).

Rådet för forskning och utveckling tillsattes för att ytterligare stärka föreningens insatser på området. Rådet ser positivt på det arbete som föreningen hittills bedrivit och tycker att Svensk biblioteksförening bör fortsätta i samma anda, men samtidigt skapa ytterligare arenor för möten mellan yrkesverksamma och forskare. Föreningen bör också på olika sätt ge professionen stöd i att hålla sig ajour med forskning på bred front och verka för att man på biblioteken ökar medvetenheten om forskningens betydelse för utveckling av den egna verksamheten. Slutligen har rådet identifierat områden inom forskning som föreningen särskilt bör uppmärksamma och stödja.

Omvärldsbevakning
Rådet kontaktade biblioteksföreningar i olika länder angående deras ståndpunkter gällande forskning. Två goda exempel som inspirerat har utarbetats av ALIA i Australien och CILIP i Storbritannien, se referenslistan.

En workshop har genomförts tillsammans med representanter från samtliga svenska biblioteks- och informationsvetenskapliga institutioner.

Några synpunkter som kom fram var:

• Vikten av fri och oberoende forskning.

• Behovet av fler arenor för möten och dialog dels mellan forskarna själva, dels mellan forskarna och yrkesverksamma.

• Forskarnas ständiga dilemma: det som är framgångsrikt inom forskningen och ger legitimitet på lärosätet, är inte alltid det som biblioteken efterfrågar.

• Fler forskande praktiker behövs.

• Forskningens tredje uppgift spridning och kommunikation till allmänheten behöver utvecklas och intensifieras.

• Internationellt samarbete ökar möjligheten att utveckla B&I-området.

• Det finns andra forskningsfält av stor betydelse för biblioteksverksamhet, t ex pedagogik, media- och kommunikationsvetenskap, juridik och företagsekonomi, men kopplingen till biblioteken är inte alltid tydlig.

Ståndpunkter – Svensk biblioteksförening vill:
• Verka för en fri och oberoende B&I-forskning.

• Verka för fler mötesplatser och ökat kunskapsutbyte mellan forskare och yrkesverksamma.

• Verka för att B&I-forskning och annan biblioteksrelevant forskning kommuniceras och sprids.

• Verka för att professionen utvecklar ett reflekterande och forskande förhållningssätt till den egna verksamheten.

• Främja forskning inom områden som professionen finner angelägna och som behöver lyftas fram.

Aktörer för samverkan
För att uppnå ovanstående bör föreningen samverka med andra adekvata aktörer såsom forsknings- och utbildningsinstitutioner, arbetsgivare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), forskningsfinansiärer, intresse- och fackliga organisationer, SUHF:s Forum för bibliotekschefer, region- och länsbibliotek, Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Skolverket med flera.

Rekommendationer
Föreningen ska fortsätta bevaka svensk och internationell biblioteksrelevant forskning och skapa arenor för samverkan, kommunikation och kunskapsutbyte mellan profession, forskare, utbildning och andra potentiella samarbetspartners i samhället. Detta kan ske genom att:

• Arrangera forskardagar och workshops i samarbete med forskare.

• Utveckla kanaler för strategisk omvärldsbevakning.

• Driva på B&I-institutionernas arbete med att sprida forskningen.

• Sammanställa forskningsöversikter och rapporter.

• Lyfta fram forskare och deras forskningsområden.

• Lista viktig biblioteksrelaterad litteratur.

Föreningen ska arbeta för att yrkesverksamma på bibliotek utvecklar ett forskande och reflekterande arbetssätt. Detta kan ske genom att:

• Tydliggöra ledarskapets betydelse när det gäller att skapa förutsättningar för en lärande organisation.

• Peka på behovet av kompetensutvecklingsinsatser t ex inom metoder för lärande, eget skrivande och publicering.

• Lyfta fram goda exempel där biblioteksverksamhet har använt sig av forskning för att utveckla verksamheten.

• Lyfta fram goda exempel på hur biblioteksverksamhet beforskas.

Föreningen ska uppmuntra praktiknära forskning. Biblioteksrelaterad forskning som särskilt behöver belysas och kommuniceras är:

• Effekter av biblioteksverksamheter.

• Biblioteks betydelse för lärande.

• Bibliotekens förändrade roll i samhället.

Dessa områden ska prioriteras när föreningen fördelar och följer upp det forskningsinitierande stödet. Återkommande utvärdering För att utveckla forskningspolicyn bör föreningen successivt utvärdera de insatser man gör inom området. Föreliggande policy bör ses över vart tredje år.