Råd och grupper

Föreningens arbete organiseras i nätverk, utvecklingsråd, verksamhetsgrupper och arbetsgrupper. Målet är att det ska vara enkelt för medlemmar att engagera sig i föreningen samtidigt som den verksamhetsplan som årsmötet fastställer ska ha ett tydligt genomslag i föreningens hela verksamhet. Vill du veta mer kontaktar du Wiviann Wilhelmsson på föreningens kansli 08-545 132 32.

Utvecklingsråd
Utvecklingsråden utses av styrelsen och är viktiga fora för utvecklingsdiskussioner. Råden består av fem till sju ledamöter varav två kommer från föreningens styrelse. Det är också föreningens styrelse som behandlar och beslutar om de olika förslag som råden tar fram.

Verksamhetsgrupper
För att planera och konkretisera den verksamhetsplan som beslutas av årsmötet kan generalsekreteraren inrätta verksamhetsgrupper på tre till fem personer.

Arbetsgrupper
Förutom utvecklingsråd, verksamhetsgrupper och nätverk kan kansliet i det löpande arbetet inrätta arbetsgrupper. Det handlar om några medlemmar som tillsammans med kansliet arbetar med en i tiden avgränsad uppgift, t ex att arrangera en konferens.

Nätverk
Alla enskilda medlemmar har möjlighet att starta nätverk. Nätverken bygger helt på medlemmarnas engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner. De kan även ge förslag på konferenser som föreningen bör arrangera.

Varje nätverk har en kontaktperson och föreningen erbjuder en grundstruktur genom en e-postlista samt stöd till nätverksmöten.