Råd och grupper

Inom Svensk biblioteksförening samlas bibliotekskompetens i expertnätverk, råd och grupper. De är en resurs och kunskapsbank såväl internt som när föreningen kontaktas utifrån och då expertkunskaper behövs i frågor som rör speciella områden och ämnen inom biblioteksverksamhet. De erbjuder också uppdaterad och relevant information om olika typer av bibliotek.

Ett medlemskap är en klok och framåtsyftande investering för anställda inom alla typer av bibliotek. Att avsätta tid för arbete inom någon av föreningens många olika grupper och nätverk, ta del av kurser och konferenser, är en kvalitetssäkrad kompetensutveckling som bygger på kunskap, erfarenhet och engagemang.

Vill du veta mer kontaktar du Jenny Poncin på föreningens kansli
08-545 132 32.

Utvecklingsråd
Utvecklingsråden utses av styrelsen och är viktiga fora för utvecklingsdiskussioner. Det är också föreningens styrelse som behandlar och beslutar om de olika förslag som råden tar fram.

Verksamhetsgrupper
För att planera och konkretisera den verksamhetsplan som beslutas av årsmötet kan generalsekreteraren inrätta verksamhetsgrupper på tre till fem personer. För tillfället finns inga verksamhetsgrupper.

Arbetsgrupper
Förutom utvecklingsråd, verksamhetsgrupper och nätverk kan kansliet i det löpande arbetet inrätta arbetsgrupper. Det handlar om några medlemmar som tillsammans med kansliet arbetar med en i tiden avgränsad uppgift, t ex att arrangera en konferens.

Expertnätverk
Alla enskilda medlemmar har möjlighet att starta nätverk. Expertnätverken bygger helt på medlemmarnas engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner. De kan även ge förslag på konferenser som föreningen bör arrangera.

Varje nätverk har en kontaktperson och föreningen erbjuder en grundstruktur genom en e-postlista samt stöd till nätverksmöten. Läs mer i vårt faktablad om expertnätverken.