Svensk biblioteksförening > Om oss > Expertnätverk > Presentation av expertnätverkenSkriv ut

Presentation av expertnätverken

Svensk biblioteksförenings nätverk för barn bibliotek webb BBW
Barn Bibliotek Webbs (BBW) fokus är användarvänliga bibliotekswebbar för alla barn (-18 år). Vi lyfter och utvecklar det läsfrämjandearbete för barn som pågår på webben. BBW har som mål att lyfta frågan nationellt. Nätverket vänder sig till alla som arbetar med bibliotekswebbar som vänder sig till barn.

Svensk biblioteksförenings nätverk för barnbibliotek
Nätverket syftar till att öppna för dialog och erfarenhetsutbyte kring frågor om folkbiblioteksverksamhet riktad till personer under 18 år, som enligt Bibliotekslagen är en prioriterad målgrupp. Det kan t ex handla om läsfrämjande verksamhet, medie- och informationskunnighet och annat som nätverket tycker är aktuellt att behandla. Nätverket vill också vara en resurs av experter för att, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter, utveckla och stärka barnperspektivet inom Svensk biblioteksförening.

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotek och upphovsrätt
Syftet med nätverket är att öka intresset för upphovsrätt, att sprida information och kunskap om upphovsrätten och hur den påverkar biblioteken. Genom erfarenhetsutbyte vill vi öka förståelsen och bidra till att finna praktiska sätt för hur man hanterar upphovsrättsliga frågeställningar. Genom workshops och andra kompetensutvecklande aktiviteter kan man skapa förutsättningar för förbättringar. Nätverket kan även vara ett forum för nationell och internationell omvärldsbevakning samt opinionsbildning. Nätverket vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserad av upphovsrätt.

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotek som har äppelhyllor
Alla barn har rätt till böcker. Men ”vanliga” tryckta böcker passar inte alla barn. Det är därför äppelhyllor finns. Här hittar barn, föräldrar och pedagoger böcker för och om barn med funktionshinder. Nätverket är ett forum för alla bibliotek som aktivt arbetar med äppelhyllor. Här kan större idéer om t ex marknadsföring av hyllan och praktiska tips om inköpsvägar blandas. Alla intresserade är välkomna!

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotekets roll i mångspråkiga områden
Ett bibliotek i ett mångspråkigt område möts av speciella utmaningar och förväntningar utifrån områdets breda kundunderlag vad gäller ålder, språk, bakgrund, behov och efterfrågan. Detta ställer ofta höga krav, både på personalen och på verksamheterna som bedrivs i bibliotekslokalerna, för att svara mot kundernas varierade behov på bästa sätt. Nätverket vill utveckla en ökad kontakt mellan dessa bibliotek.

Svensk biblioteksförenings nätverk för digitala bibliotekstjänster
Svensk Biblioteksförenings nätverk för bibliotekens digitala tjänster verkar för kunskapsspridning och inspiration på området ny teknik/nya medier.
Problemställningar vi försöker identifiera handlar om VAD-HUR och till VILKA. Vår ambition är att identifiera nuvarande och nya tjänster som kan stärka bibliotekens ställning som relevanta aktörer i det moderna medie-och kommunikationssamhället.
För medlemmar i BF/ nätverket finns även en grupp på Facebook. Kontakta nätverkets sammankallande medlem för en inbjudan. Du kan även följa nätverket på Twitter, hashtag #diginät

Svensk biblioteksförenings nätverk för e-böcker
Nätverket är till för medlemmar i Svensk biblioteksförening som är intresserade av e-boksfrågan. Rådande situation har potential att i grunden förändra tillgången till information och kunskap i samhället, till det bättre eller till det sämre. Nätverkets grundläggande utgångspunkt är att e-boksfrågan är en demokratifråga.
Nätverket vill bidra till att skapa opinion och dialog kring möjliga e-bokslösningar som också fortsättningsvis möjliggör bibliotekens demokratistödjande funktion i samhället. Detta gör nätverket genom:

  • Att arrangera nätverksträffar för att diskutera e-boksfrågorna och planera nätverkets övriga aktiviteter.
  • Att arrangera diskussionsseminarier med inbjudna representanter för olika aktörer i e-boksfrågan, och därigenom skapa förståelse för de olika aktörernas situation, perspektiv och strategier.
  • Internationell omvärldsbevakning för att kartlägga möjliga e-bokslösningar.
  • Opinionsbildning genom till exempel debattartiklar, deltagande i konferenser etc.

Svensk biblioteksförenings nätverk för folkbibliotekschefer
Nätverket kommer att arbeta med ledarskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring strategiska frågor inom folkbiblioteksvärlden. Nätverket vänder sig till bibliotekschefer och enhets- och avdelningschefer inom folkbibliotek för att skapa nytta och värde i arbetet för att säkra folkbibliotek i dagens och morgondagens samhälle.

Svensk biblioteksförenings nätverk för fängelsebibliotek
Nätverket syftar till att öppna dialog kring frågor om biblioteksverksamhet riktad mot häkten, anstalter eller liknande, exempelvis frågor kring media, samverkan och erfarenhetsutbyten, men även annat av intresse. Biblioteksarbetet inom kriminalvården har sina givna begränsningar, förhoppningen är att med hjälp av nätverket tillsammans kunna se möjligheterna.
Alla som arbetar med eller är intresserad av dessa frågor är välkomna att delta.

Svensk biblioteksförenings nätverk för företagsinformation på bibliotek
Nätverket ska vara ett stöd för alla bibliotek som arbetar med målgruppen nyföretagare och småföretagare.
Alla intresserade bibliotekarier som är medlemmar i Svensk biblioteksförening är välkomna att vara med. Vi arbetar med alla frågor som rör medieplanering, informationsförsörjning och aktiviteter riktade till småföretagare och nyföretagare ute på Sveriges folkbibliotek. I nätverket kommer vi också att erbjuda utbildningsdagar, kompetensutveckling, möjlighet till rådgivning och studiebesök/resor för intresserade.
Vi vill verka för att förbättra bibliotekens tjänster gentemot företagare, samt höja vår egen kompetens när det gäller att söka näringslivsinformation. Vi vill också bidra till att skapa goda kontakter och nätverk mellan bibliotek och nationella, regionala och lokala organisationer och övriga aktörer som arbetar med företagare.

Svensk biblioteksförenings nätverk för hbtq-frågor på bibliotek
Svensk biblioteksförenings nätverk för hbtq-frågor på bibliotek välkomnar alla medlemmar som är intresserade av att diskutera frågor som rör homo-, bi, trans- och queerfrågor ur ett biblioteksperspektiv.
Nätverket ska arbeta för att höja bibliotekens hbtq-kompetens och diskutera frågor som rör hur man kan arbeta för att på ett självklart sätt inkludera homo- och bisexuella samt transpersoner i biblioteksverksamheten. Vid till exempel marknadsföring, rekrytering, programverksamhetsplanering och inköp av media, bör biblioteket kunna visa på att alla verkligen välkomnas och omfattas. Särskilt unga hbtq-personer och de som av olika anledningar hemlighåller sin sexualitet eller könsidentitet behöver känna stöd från samhället. Nätverket ska också lyfta fram det allmänt kvalitetshöjande som en hög hbtq-kompetens ger biblioteket.
Nätverket ska också arbeta internationellt, genom nätverk och kommunikation med bibliotek i andra länder, kanske särskilt i länder där hbtq-personer förtrycks eller diskrimineras av censur eller andra förbud.
Nätverket vill verka för att lyfta frågan om allas, såväl besökare som personal, rätt till att känna sig välkomna och inkluderade på bibliotek, oavsett sexualitet eller könstillhörighet. Då de personer som lever utanför heteronormen kan räknas som en eftersatt grupp är det angeläget att biblioteket tar sitt ansvar och arbetar för en självklar inkludering. Det ingår i vårt folkbildande, kulturfrämjande och demokratifrämjande uppdrag att arbeta för individernas lika värde och rätt samt att motverka fördomar och diskriminering.

Svensk biblioteksförenings nätverk för IFLA
Nätverket är tänkt att vara till för alla som är intresserade av eller aktiva i IFLA – The International Federation of Library Associations and Institutions, som är bibliotekens världsorganisation. Vi planerar att ordna träffar före och efter IFLA:s konferenser. Tillsammans kan vi dela erfarenheter, tipsa varandra om nyheter inom IFLA och sprida kunskapen om IFLA. Nätverket vill också försöka vara ett forum för alla medlemmar som är intresserade av internationella biblioteksfrågor och kontakter med bibliotek ute i världen.
http://www.ifla.org/

Svensk biblioteksförenings nätverk för jämställdhet på bibliotek
Svensk biblioteksförenings nätverk för jämställdhet på bibliotek välkomnar alla medlemmar som är intresserade av att diskutera jämställdhetsfrågor ur ett biblioteksperspektiv.
Exempel på sådana frågor kan vara om manliga biblioteksanvändare utnyttjar andra bibliotekstjänster än kvinnliga; om bibliotekens personal bemöter manliga och kvinnliga besökare olika; hur man kan låta medieinköp, bokprat och programverksamhet genomsyras av ett genustänkande, och mycket annat.
Nätverket vill verka för att göra frågan om jämställdhet mellan könen till en aspekt som berör och berörs av samtliga verksamhetsområden på biblioteken. Jämställdhet är i hög grad bibliotekets ansvar, då det ingår i både vårt folkbildande, kulturfrämjande och demokratifrämjande uppdrag att arbeta för individernas lika värde och att motverka fördomar och diskriminering.

Svensk biblioteksförenings nätverk för meröppna bibliotek
Meröppna bibliotek handlar om en utökning av bibliotekets öppettider med så kallat meröppet, vilket innebär att besökare kan använda biblioteket även på kvällar och helger när det inte finns personal på plats. Begreppet meröppet är medvetet valt för att poängtera att det meröppna biblioteket handlar om en utökning av bibliotekets erbjudande, inte att som i exempelvis Danmark, av besparingsskäl ersätta bemannat öppethållande med självbetjäning.
Nätverket för meröppna bibliotek vänder sig till dig som representerar bibliotek, där man startat eller planerar att starta meröppen verksamhet, eller dig som är intresserad av meröppna bibliotek ur ett biblioteksutvecklingsperspektiv.

Svensk biblioteksförenings nätverk för skolbibliotek
Elevers tillgång till skolbibliotek varierar stort. På landets skolor finns allt från välutvecklade, pedagogiskt integrerade bibliotek till ingenting i skolbiblioteksväg. Med skärpningen av skollagen 2011 och bibliotekslagen 2014 är en viktig utmaning nu att bygga upp skolbiblioteksverksamheter, utveckla skolbibliotekens arbete och belysa skolbibliotekets roll i skolvärlden. Med detta nätverk hoppas vi kunna stödja och fortbilda varandra, uppmärksamma viktiga frågor och skapa kontaktytor för samarbete.

Svensk biblioteksförenings nätverk för statliga bibliotek
Nätverket består av bibliotek som är statligt finansierade genom anslag eller avgifter och ofta har små personella och ekonomiska resurser. Vissa myndigheter har hög andel forskning, andra mindre. Somliga bibliotek är öppna för allmänheten, andra inte. Användarna har behov av och förväntar sig en biblioteksservice liknande den som universitet och högskolor kan ge. Genom erfarenhetsutbyte vill vi göra det möjligt för var och en att förbättra sin egen situation. Nätverket diskuterar och lyfter frågor av gemensamt intresse.

Svensk biblioteksförenings nätverk för tidskrifter på folk- och skolbibliotek
Nätverket vänder sig till personer som arbetar med eller är intresserade av frågor som rör tidningar och tidskrifter på folkbibliotek eller gymnasiebibliotek.
Nätverket är ett forum för att diskutera praktiska frågor, urval, bevarandefrågor, exponering, databaser, marknadsföring mm. Förhoppningsvis kan vi ordna återkommande nätverksträffar för idéutbyte, inspiration och kompetensutveckling.

Svensk biblioteksförenings nätverk för ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG
Nätverket ämnar sammanföra ämnesbibliotekarier på högskole- och universitet, myndighetsbibliotek och specialbibliotek inom ämnena sociologi, socialt arbete och genusvetenskap. Nätverket är tänkt att fylla flera funktioner en av dem är att diskutera hur vi arbetar pedagogiskt mot forskare, studenter och andra målgrupper.