Svensk biblioteksförening > Om oss > Svensk biblioteksförening 100 årSkriv ut

Svensk biblioteksförening 100 år

100-AR-MAGENTAÅr 1915 bildades det som idag är Svensk biblioteksförening. Under 100 år har människor runt om i Sverige med kunskap om, engagemang i och passion för bibliotek organiserat sig i vår förening. Våra medlemmar har genom sitt ideella engagemang byggt upp det svenska biblioteksväsende vi har idag genom praktiskt arbete, kunskapsutveckling och påverkansarbete. Att Svensk biblioteksförening fortfarande är en samhällsförändrande kraft som spelar en tydlig roll för biblioteksutvecklingen beror på att vårt uppdrag är tidlöst. I fokus för vårt arbete står alltid övertygelsen att biblioteken är en grundbult i den demokratiska utvecklingen.

Svensk biblioteksförening står upp för alla människors rätt till fri tillgång till kunskap, kultur och information. Vi tror på utveckling genom kunskap. Vi vet att språk är makt. Och vi vet vilka hinder som kan stå i vägen. Vår vision är ett samhälle och en värld där alla kan använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Och vi tror på bibliotek som ett av samhällets bästa svar också på framtidens demokratiska utmaningar.

Arsmote Falun 1945Under Sveriges industrialisering drev Svensk biblioteksförening kraven på allas tillgång till kunskap och bildning parallellt med breda folkrörelser. Efter andra världskriget slog FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fast allas rätt till åsikts- och yttrandefrihet, och ”frihet att utan ingripanden hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser”. Mot den fonden byggdes biblioteksväsendet ut i Sverige. Rekordåren innebar inte bara fler och bättre bibliotek utan också en kraftfull utbyggnad av folkbildning och utbildning i samhället, något som lade grunden för den relativt jämlika tillgång till kunskap och information vi har i Sverige idag.

JAS-LANA-FRAGA-IMG_3985Svensk biblioteksförenings medlemmar har starkt bidragit till detta svenska demokratibygge. Folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, myndighets- och organisationsbibliotek – biblioteken utgör idag en landsomfattande infrastruktur för kunskap, forskning, kultur och information som står öppen och tillgänglig för alla. Med insikten att demokratiarbete i globaliseringens tid måste vara gränsöverskridande samarbetar vi också med biblioteksföreningar och bibliotek för att stärka yttrandefriheten i andra länder. Vi är en del av en växande internationell biblioteksrörelse med ett gediget samarbete i Norden, Europa och resten av världen.

SAB-1975-IMG_3969Genom åren har vi firat många framgångar, så också i närtid. 2011 skrevs skolelevers rätt till skolbibliotek in i skollagen, 1997 fick Sverige en bibliotekslag och 2014 skärptes den. Nu fortsätter vi arbetet med att driva på för en stark nationell biblioteksstrategi och ökade resurser till biblioteken. Bara så kan lagarna också bli verkningsfulla. I mötet med digitaliseringen och en ny tids växande bildningsklyftor måste samhället ta tillvara den enorma bildningsresurs som biblioteken utgör!

gustaf-IMG_4111Det är med stolthet, glädje och förändringsiver som Svensk biblioteksförening nu bjuder in till jubileumsåret 2015. Vi är en medlemsburen organisation som samlar Sveriges mest kunniga och engagerade experter från alla typer av bibliotek. Vi kommer att fortsätta försvara din rätt till självständiga, starka och tillgängliga bibliotek. Vi kommer att fortsätta påverka politiken och bidra till kunskapsutveckling och debatt. Nu summerar vi 100 år av biblioteksarbete i demokratins tjänst, och det gör vi med sikte på framtiden.

Niclas Lindberg
Generalsekreterare