Regionföreningarnas stadgar

Stadgar för Svensk biblioteksförenings regionföreningar
Reviderade och antagna vid Svensk biblioteksförenings årsmöte 2010-08-14

1 Ändamål
Regionföreningen ska verka i enlighet med Svensk biblioteksförenings syfte och mål.

2 Medlemskap
Medlem i regionföreningen är den enskilde medlem av Riksföreningen som är bosatt i regionföreningens upptagningsområde. Det står dock varje medlem fritt att avstå från medlemskap i regionförening eller att välja att tillhöra en annan regionförening.

3 Verksamhet
Regionföreningen har till uppgift att inom regionen verka för att skapa nätverk mellan föreningens enskilda medlemmar i syfte att främja deras erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Det sker bland annat genom att arrangera föreläsningar, studiebesök och diskussioner.

4 Årsmöte
Regionföreningens årsmöte hålls i början av varje kalenderår senast fyra veckor före Riksföreningens årsmöte. Föreningen kan även anordna extra årsmöte.

4.1 Kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmöte ska utsändas till medlemmarna senast sex veckor före mötet.

4.2 Ärende
Ärende, som medlem önskar ta upp på årsmötet, ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.

4.3 Föredragningslista

Årsmötets föredragningslista ska omfatta:

1. Fastställande av föredragningslista

2. Upprättande av röstlängd

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Val av mötesfunktionärer

5. Granskning av framlagda verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av dessa

6. Ställningstaganden i fråga om motioner och förslag

7. Val av styrelse enl. § 5

8. Val av en revisor och en suppleant för denna

9. Val av valberedning varav en sammankallande

10. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsinriktning

11. Fastställande av budget

12. Övriga frågor

4.4 Valberedning
Regionföreningen utser vid årsmötet en valberedning bestående av högst tre ledamöter för ett år.

4.5 Beslutsformer
Beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet när inget annat är stadgat. Beslut vid val sker genom acklamation eller, om något ombud så begär, genom sluten omröstning. Vid lika röstetal skiljer lotten. Om vid personval ingen kandidat erhåller mer än halva antalet röster görs ny omröstning mellan de två som erhållit flest röster.

4.6 Mandatperiod
Mandattiden är två år. Mandatperiod för förtroendevalda börjar och slutar vid årsmöte. Samma person kan, efter första perioden, omväljas på samma post högst två gånger i följd. Verksamhetsåret är kalenderår.

4.7 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålles på kallelse av styrelsen. Om minst 15 procent av regionens medlemmar skriftligt begär extra möte, skall styrelsen anordna sådant inom fyra veckor. Kallelse till extra möte utsänds senast två veckor före mötesdagen. I kallelsen skall anmälas vilket eller vilka ärenden som förekommer till beslut. Annat ärende får ej upptagas till behandling. I övrigt gäller för extra årsmöte samma regler som för årsmöte.

5 Regionstyrelse
Regionföreningen leds av en styrelse bestående av ordförande och det antal ledamöter som årsmötet väljer. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelseordförande har utslagsröst. Styrelsens ledamöter bör representera bibliotek av olika typer. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

6 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse översändes omgående efter årsmötet till Riksföreningen.

7. Ekonomisk förvaltning
Räkenskapsår omfattar ett kalenderår. Regionstyrelsen upprättar för varje räkenskapsår ekonomisk berättelse för regionen.

8 Verksamhetsplan
Verksamhetsplan för regionföreningen ska vara Riksföreningen tillhanda senast två månader efter regionföreningens årsmöte.

9. Samgående eller upplösning
Beslut rörande samgående eller upplösning av regionförening fattas av Riksföreningens styrelse. Vid upplösning förfogar Riksföreningen över kvarvarande egendom.

10. Särskilda stadgar
I stadgar som upprättas för regionförening ska intas vad här föreskrivits i § 1-

Stadgar med innehåll därutöver ska för att vara gällande ha stadfästs av Riksföreningens styrelse,

11 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar ska beslutas vid Riksföreningens årsmöte.