Om oss

PRESENTATION-2015-100-AR-03År 1915 bildades det som idag är Svensk biblioteksförening. Under 100 år har människor runt om i Sverige med kunskap om, engagemang i och passion för bibliotek organiserat sig i vår förening. Våra medlemmar har genom sitt ideella engagemang byggt upp det svenska biblioteksväsende vi har idag genom praktiskt arbete, kunskapsutveckling och påverkansarbete. Att Svensk biblioteksförening fortfarande är en samhällsförändrande kraft som spelar en tydlig roll för biblioteksutvecklingen beror på att vårt uppdrag är tidlöst. I fokus för vårt arbete står alltid övertygelsen att biblioteken är en grundbult i den demokratiska utvecklingen.

Svensk biblioteksförening står upp för alla människors rätt till fri tillgång till kunskap, kultur och information. Vi tror på utveckling genom kunskap. Vi vet att språk är makt. Och vi vet vilka hinder som kan stå i vägen. Vår vision är ett samhälle och en värld där alla kan använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Och vi tror på bibliotek som ett av samhällets bästa svar också på framtidens demokratiska utmaningar.

Välkommen som medlem!

Vår bibliotekssyn
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av det. Därmed ges människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Svensk biblioteksförening vill se en värld där alla människor har tillgång till bibliotek i livets olika skeenden.

En pådrivare för bättre bibliotek
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Det gör vi bland annat genom att verka för ändamålsenlig lagstiftning och finansiering och genom att sprida kunskap om bibliotekens verksamhet och effekter, till exempel genom faktamaterial, undersökningar och rapporter samt genom utdelning av bibliotekspriser. För att öka den biblioteksrelaterade forskningen delar vi årligen ut ett forskningsinitierande stöd för framtagande av forskningsansökningar.

Ett nav för engagemang och professionell utveckling
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för människor med engagemang i och intresse för att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De främsta experterna på biblioteksverksamhet är våra medlemmar och vi stödjer deras professionella utveckling genom resestipendier, utvecklingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom olika biblioteksområden. För att underlätta erfarenhetsbaserad utveckling underhåller vi en särskild uppsatsdatabas och uppmärksammar aktuell kunskap genom ”Månadens uppsats” och genom en årlig forskardag.

Våra stadgar

Vår styrelse