Svensk biblioteksförening > Allmänt > Hearing om open accessSkriv ut

Hearing om open access

I december 2015 deltog Svensk biblioteksförening i regeringens hearing angående nationella riktlinjer för öppen tillgång (open access) till vetenskaplig information.

Vetenskapsrådet, med stöd av Kungliga biblioteket, gavs 2013 i uppdrag att utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Vetenskapsrådet överlämnade ett förslag till regeringen i januari 2015.

Med avstamp i Vetenskapsrådets förslag ville man med hearingen undersöka förutsättningarna för att ge Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket nationella samordningsuppdrag för öppen tillgång till forskningsdata respektive vetenskapliga publikationer.

Dåvarande statssekreterare Anders Lönn menade i sin inledning att open access är en förutsättning för framgång inom forskning och innovation och att regeringen nu följer upp EU-kommissionens rekommendation från 2012 att ta fram nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Regeringens avsikt är att Vetenskapsrådets och Kungliga bibliotekets uppdrag kring detta kommer att beskrivas i den kommande forskningspropositionen som presenteras i oktober i år.

Under hearingen diskuterades öppen tillgång till både vetenskapliga publikationer och forskningsdata. Diskussionen om forskningsdata kretsade i huvudsak kring de praktiska utmaningar man står inför som t.ex. återanvändbarheten i insamlad data, standardiserade format, långsiktig lagring och vilka data som ska tillgängliggöras. Det betonades att tillgängliggörande av data måste vara meriterade för forskaren om det ska vara värt att dela med sig av sina data. Till Vetenskapsrådet ställdes frågan om vilka uppföljningsmetoder man kommer att använda för att se till att tillgängliggörandet verkligen sker.

I diskussionen kring tillgängliggörande av vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk låg tyngdpunkten på hur man ska ta sig an problemet med de höga kostnader som idag är associerade med vetenskaplig publicering. Även här betonades vikten av att införa ett meriteringssystem som ska motivera forskarna att publicera sina resultat enligt open access-principen. Detta i kombination med krav på open access från forskningsfinansiärerna sågs av flera som de viktigaste instrumenten för att komma framåt. Såväl politiker som universitetsledningarna och forskningsfinansiärerna måste ta sitt ansvar i frågan.

Regeringen mottog under hösten över 200 inspel till forskningspropositionen, och open access har lyfts som en viktig fråga i flera av dem. Svensk biblioteksförening var en av de som i sitt inspel betonade vikten av att regeringen nu tar ställning i frågan.

Läs Svensk biblioteksförenings inspel till forskningspropositionen:
www.biblioteksforeningen.org