Forskning

Svensk biblioteksförening har de senaste åren förstärkt insatserna för att bevaka, förmedla och uppmuntra biblioteksrelevant forskning. Bland annat publicerar föreningen forskningsöversikter och anordnar seminarier med forskningsinriktning. Föreningen samarbetar med olika forskare för att belysa olika forskningsområden eller forskningsbehov.

Forskningsinitierande stöd

Sedan 2010 delar föreningen ut ett forskningsinitierande stöd, för närvarande 200 000 kr per år. Det forskningsinitierande stödet ska göra det möjligt att skriva en konkurrenskraftig forskningsansökan. Biblioteks- och informationsvetenskapen är ett relativt ungt ämne och har ibland svårt att hävda sig vid granskningen av ansökningar, delvis på grund av att man inte har några representanter i de forskningsfinansierande organen (Vetenskapsrådet m.fl.). Ett initierande stöd möjliggör fler ansökningar, bidrar till att förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas och ger ämnet större möjligheter att etablera sig på lång sikt.

Mer information om hur man söker det forskningsinitierade stödet finns här.

Forskardagar

Föreningen har regelbundet anordnat forskardagar där aktuell forskning kring olika teman presenterats. 2008 var temat folkbibliotekens uppdrag och 2009 handlade dagen dels om behovet av biblioteksrelevant forskning, dels om utvärdering av biblioteksverksamhet. 2010 års forskardag hade temat bibliotek och digitala medier och 2011 hur man kan arbeta med forskning i det dagliga arbetet på biblioteket. 2012 års forskardag handlade om bibliotekens betydelse för lärande och år 2013 var temat media- och informationskunnighet.

Forskningsöversikter

Föreningen sammanställer forskningsöversikter för att belysa olika ämnesområden. Ett flertal rapporter med denna inriktning har publicerats:

Medie- och informationskunnighet – en forskningsantologi –forskning om MIK i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning och hur de kunskaper och förhållningssätt som behövs för att söka och använda information lärs ut.

Bibliotekarien och professionen –forskning om bland annat bibliotekarieyrkets utveckling, bibliotekariernas kärnkompetens och yrkets relation till andra professioner.

Framgångsrikt men förbisett – forskning och andra studier om bibliotekens betydelse för integration och hur biblioteksanvändningen ser ut i olika etniska grupper.

Taggning och chic lit – om det biblioteks- och informationsvetenskapliga ämnets framväxt och ställning samt pågående forskning och magisteruppsatser vid de fem biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionerna.

Bibliotekens förtjänst – om vilken forskning som finns om den samhällsekonomiska värdet av bibliotek och vilka metoder som finns för att studera hur nyttan av bibliotek kan mätas.

Bibliotekssektorns forskningsbehov

I samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås undersökte föreningen 2009 vilket behov av biblioteksrelevant forskning som finns bland biblioteksanställda inom olika bibliotekstyper. Resultatet har publicerats i rapporten På säker grund – en Delfiundersökning om vilken biblioteksforskning som behövs.

Forskningspolicy

Ett utvecklingsråd för forsknings- och utvecklingsfrågor arbetade under 2010. Rådet följde bland annat upp Delfi-studien På säker grund och forskningsöversikten Taggning och chic lit, bevakade biblioteksrelevant forskning, identifierade områden där föreningen gärna vill se mer forskning och gav rekommendationer till styrelsen om föreningens ståndpunkter i forskningsfrågor. Rådets slutsatser ledde fram till att styrelsen antog en policy för föreningens arbete med forskning. Policyn pekar bland annat ut tre områden som man menar särskilt behöver belysas och förmedlas, nämligen effekter av biblioteksverksamhet, biblioteks betydelse för lärande samt bibliotekens förändrade roll i samhället.

Policyn hittar du här.