Forskning

Svensk Biblioteksförening har de senaste åren förstärkt insatserna för att bevaka, förmedla och uppmuntra biblioteksrelevant forskning. Bland annat publicerar föreningen forskningsöversikter, anordnar forskardagar, presenterar betydelsefulla magister- och masteruppsatser och tillhandahåller en söktjänst för uppsatser. Föreningen samarbetar med olika forskare för att belysa olika forskningsområden eller forskningsbehov. Ett utvecklingsråd för forsknings- och utvecklingsfrågor har identifierat områden där föreningen gärna skulle se mer forskning och har gett rekommendationer till styrelsen om föreningens ståndpunkter i forskningsfrågor. Föreningen delar sedan 2010 ut ett forskningsinitierande stöd, vars syfte är att möjliggöra fler forskningsansökningar och bidra till att förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas.

Det forskningsinitierande stödet

Sedan 2010 delar föreningen ut ett forskningsinitierande stöd, för närvarande 200.000 kr per år. Det forskningsinitierande stödet ska vara ett bidrag för att möjliggöra skrivande av en forskningsansökan. Biblioteks- och informationsvetenskapen är ett relativt ungt ämne och har ibland svårt att hävda sig vid granskningen av ansökningar, delvis på grund av att man inte har några representanter i de forskningsfinansierande organen (Vetenskapsrådet m.fl.). Ett initierande stöd möjliggör fler ansökningar, bidrar till att förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas och ger ämnet större möjligheter att etablera sig på lång sikt.

Ansökningar om det forskningsinitierande stödet ska vara hos föreningen senast den 30 september. För information om hur man söker det forskningsinitierade stödet, klicka på länken här.

Månadens uppsats

Månadens uppsats lyfter fram en betydelsefull master- eller magisteruppsats med anknytning till biblioteksfrågor. Vid urvalet av uppsatser läggs vikt vid uppsatsens slutsatser och resultatens användbarhet för föreningens medlemmar. Dessutom berör uppsatserna olika sorters frågeställningar och olika bibliotekstyper.
Klicka här för att komma till Månadens uppsats.

Söktjänst för magister- och masteruppatser

Här kan du söka magister- och masteruppsatser från de biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionerna från och med 2008. Uppsatserna kan sökas på titel, författare, lärosäte och ämne (till exempel olika användargrupper, bibliotekstyper, medier eller verksamheter). Så gott som alla kan laddas ner i fulltext.

Klicka här för att komma till söktjänsten.

Forskardagar

Föreningen anordnar forskardagar där aktuell forskning kring olika teman presenteras. 2008 var temat folkbibliotekens uppdrag och 2009 handlade dagen dels om behovet av biblioteksrelevant forskning, dels om utvärdering av biblioteksverksamhet. 2010 års forskardag hade temat bibliotek och digitala medier och 2011 hur man kan arbeta med forskning i det dagliga arbetet på biblioteket. 2012 års forskardag handlade om bibliotekens betydelse för lärande.

Forskningsöversikter

Föreningen sammanställer forskningsöversikter för att belysa olika ämnesområden. Följande har publicerats hittills:

Bibliotekens förtjänst – om vilken forskning som finns om den samhällsekonomiska värdet av bibliotek och vilka metoder som finns för att studera hur nyttan av bibliotek kan mätas.

Bibliotekarien och professionen –forskning om bland annat bibliotekarieyrkets utveckling, bibliotekariernas kärnkompetens och yrkets relation till andra professioner.

Framgångsrikt men förbisett – forskning och andra studier om bibliotekens betydelse för integration och hur biblioteksanvändningen ser ut i olika etniska grupper.

Taggning och chic lit – om det biblioteks- och informationsvetenskapliga ämnets framväxt och ställning samt pågående forskning och magisteruppsatser vid de fem biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionerna.

Klicka på respektive rubrik för att ladda ned rapporterna

Undersökning av bibliotekssektorns forskningsbehov

I samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås undersökte föreningen 2009 vilket behov av biblioteksrelevant forskning som finns bland biblioteksanställda inom olika bibliotekstyper. Resultatet har publicerats i rapporten På säker grund – en Delfiundersökning om vilken biblioteksforskning som behövs.

Folkbiblioteken och de nationella minoriteterna

Föreningen har samarbetat med Joacim Hansson, professor vid Linnéuniversitetet, kring ett projekt om folkbiblioteken och de nationella minoriteterna.  Resultaten har publicerats i rapporten Biblioteken och de nationella minoriteterna – hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar.

Forskning i verksamhetsinriktningen

I föreningens verksamhetsinriktning står att Svensk Biblioteksförening ska främja forskning och utveckling. Vidare ska föreningen bevaka och förmedla ny biblioteksrelevant forskning och utbildning, identifiera nya undersökningsområden och uppmärksamma behov av ny forskning. Föreningen ska samverka med olika aktörer och skapa kontakter mellan forskningen och utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskapsområdet och biblioteken/praktikerna.

Föreningens verksamhetsinriktning hittar du här.

Svensk Biblioteksförenings forskningspolicy

Ett utvecklingsråd för forsknings- och utvecklingsfrågor arbetade under 2010. Rådet följde bland annat upp Delfi-studien På säker grund och forskningsöversikten Taggning och chic lit, bevakade biblioteksrelevant forskning, identifierade områden där föreningen gärna vill se mer forskning och gav rekommendationer till styrelsen om föreningens ståndpunkter i forskningsfrågor. Rådets slutsatser ledde fram till att styrelsen antog en policy för föreningens arbete med forskning. Policyn pekar bland annat ut tre områden som man menar särskilt behöver belysas och förmedlas, nämligen effekter av biblioteksverksamhet, biblioteks betydelse för lärande samt bibliotekens förändrade roll i samhället.

Policyn hittar du här.

Länkar

Klicka här för länkar till de biblioteks- och informationsvetenskapliga enheterna/institutionerna.