Fakta och Forskning

Ny statistik om barn och bibliotek

Barn och unga med funktionsnedsättning använder bibliotek i något mindre utsträckning än barn utan funktionsnedsättning. Det visar ny statistik från SCB. 69 procent av 10-18-åringar utan funktionsnedsättning svarade att de besökt ett bibliotek det senaste halvåret. Motsvarande siffra för barn med exempelvis dyslexi, dyskalkyli, hörselnedsättning, astma eller neuropsykiatriska diagnoser var 65 procent.

Ny OECD-rapport om läsning

Svenska elever har tappat i läsförmåga och det svenska skolsystemet är dåligt på att utjämna skillnader mellan barn med olika socioekonomisk bakgrund. Det visar en ny rapport från OECD. Sverige ligger något över OECD-genomsnittet i läsning, men under OECD-snittet för hur elevernas sociala bakgrund påverkar läsförmågan. Exempelvis Finland och Norge ligger före Sverige både vad det gäller läsförmåga och en mer jämlik skola.

Månadens uppsats – om studentuppsatser

Studenters forskning har en tydlig koppling till professionen, till bibliotekarieyrket och biblioteken. Det kan man se i de examensarbeten i biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) som Mats Blomberg har undersökt i sin metavetenskapliga uppsats med den underfundiga titeln ”Studenters brist på disciplin?”. I Månadens uppsats sammanfattas uppsatsens viktigaste resultat.

Svenska elever läser sämre enligt PIRLS

Idag publiceras den internationella läsundersökningen PIRLS. Även om Sverige fortfarande ligger över det internationella genomsnittet har de svenska fjärdeklassarnas läsförståelse sjunkit i jämförelse med 2001 och 2006 års undersökningar. Eleverna i Danmark och Norge har däremot förbättrat sina resultat i 2011 års undersökning.

Det är särskilt de starka läsarnas resultat som försvagats. Läsningen av skönlitteratur ligger på i stort sett samma nivå som 2006, medan läsningen av sakprosa har försämrats. Flickor läser bättre än pojkar, men flickornas resultat har försämrats mer än pojkarnas. Skillnaden mellan könen krymper alltså. Läs vidare

Biblioteksplaner för barn och unga

Kungliga biblioteket har genomfört en innehållsanalys av hur kommunernas biblioteksplaner är utformade när det gäller verksamheter för barn och unga. KB konstaterar att två av tio kommuner fortfarande saknar biblioteksplan. Av dem som har biblioteksplan är det endast sju av tio som berör verksamheter för barn och unga ­– utöver att bara nämna orden ”barn och unga”. Läs vidare

Jubileumskonferens

Den 6 och 7 december äger en jubileumskonferens rum på Bibliotekshögskolan i Borås. Med anledning av att BHS fyller 40 år samlas nordiska och baltiska forskare och utbildningssamordnare för att diskutera bibliotekens historia och framtid. Fyra teman ska särskilt lyftas fram: informationspraktiker, digitala resurser och tjänster inom kultur- och informationsområdet, bibliotek, kultur och samhälle samt sociala medier.

Månadens uppsats om lästips på bloggar

Både privata lästipsbloggar och biblioteksbloggar väljer i huvudsak böcker skrivna på svenska eller engelska. Det visar Camilla Andersson och Agneta Holmgren i sin uppsats Bloggarens val. En studie av lästips på bloggar. De har gjort en jämförande studie av fem privata bloggar och fem biblioteksbloggar. De privata bloggarna har fler besökare och mer interaktivitet jämfört med biblioteksbloggarna. Men där finns också likheter, som den påfallande svensk-anglosachsiska språkdominansen. De privata bloggarna som gärna uppfattas som alternativ till etablissemang och kulturelit väljer alltså samma språk som de som dominerar förlagens utbud. Biblioteken vill använda sina läsbloggar för att rasera barriärer och få kontakt med nya grupper, men bristen på mångfald i lästipsutbudet riskerar att stänga ute den som kommer från andra språkområden. I Månadens uppsats sammanfattas uppsatsens viktigaste resultat.