Fakta och Forskning

Forskarkonferens om fri information och demokrati

publicdomain.largeFilosofiska Institutionen vid Uppsala universitet organiserar, tillsammans med bland annat Svenska institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet, en internationell konferens som går under rubriken Public Domain & Democracy in the Digital Age, den 18-19 september i Uppsala.

Konferensen för samman forskare från olika områden för att förnya debatten kring fritt tillgänglig information och dess relation till demokrati. En utgångspunkt för konferensen är att det Läs vidare

Dags att söka forskningsinitierande stöd

haninge042Sista ansökningsdag för Svensk biblioteksförenings forskningsinitierande stöd är den 30 september 2014.

Svensk biblioteksförening delar årligen ut ett forskningsinitierande stöd för att fler forskare ska få möjlighet att skriva konkurrenskraftiga forskningsansökningar i ämnen som Läs vidare

Ny statistik om barn och bibliotek

Barn och unga med funktionsnedsättning använder bibliotek i något mindre utsträckning än barn utan funktionsnedsättning. Det visar ny statistik från SCB. 69 procent av 10-18-åringar utan funktionsnedsättning svarade att de besökt ett bibliotek det senaste halvåret. Motsvarande siffra för barn med exempelvis dyslexi, dyskalkyli, hörselnedsättning, astma eller neuropsykiatriska diagnoser var 65 procent.

Ny OECD-rapport om läsning

Svenska elever har tappat i läsförmåga och det svenska skolsystemet är dåligt på att utjämna skillnader mellan barn med olika socioekonomisk bakgrund. Det visar en ny rapport från OECD. Sverige ligger något över OECD-genomsnittet i läsning, men under OECD-snittet för hur elevernas sociala bakgrund påverkar läsförmågan. Exempelvis Finland och Norge ligger före Sverige både vad det gäller läsförmåga och en mer jämlik skola.

Månadens uppsats – om studentuppsatser

Studenters forskning har en tydlig koppling till professionen, till bibliotekarieyrket och biblioteken. Det kan man se i de examensarbeten i biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) som Mats Blomberg har undersökt i sin metavetenskapliga uppsats med den underfundiga titeln ”Studenters brist på disciplin?”. I Månadens uppsats sammanfattas uppsatsens viktigaste resultat.

Svenska elever läser sämre enligt PIRLS

Idag publiceras den internationella läsundersökningen PIRLS. Även om Sverige fortfarande ligger över det internationella genomsnittet har de svenska fjärdeklassarnas läsförståelse sjunkit i jämförelse med 2001 och 2006 års undersökningar. Eleverna i Danmark och Norge har däremot förbättrat sina resultat i 2011 års undersökning.

Det är särskilt de starka läsarnas resultat som försvagats. Läsningen av skönlitteratur ligger på i stort sett samma nivå som 2006, medan läsningen av sakprosa har försämrats. Flickor läser bättre än pojkar, men flickornas resultat har försämrats mer än pojkarnas. Skillnaden mellan könen krymper alltså. Läs vidare

Biblioteksplaner för barn och unga

Kungliga biblioteket har genomfört en innehållsanalys av hur kommunernas biblioteksplaner är utformade när det gäller verksamheter för barn och unga. KB konstaterar att två av tio kommuner fortfarande saknar biblioteksplan. Av dem som har biblioteksplan är det endast sju av tio som berör verksamheter för barn och unga ­– utöver att bara nämna orden ”barn och unga”. Läs vidare