Fakta och Forskning

Ny rapport: Effektiv vetenskaplig kommunikation

EFFEKTIV VETENSKAPLIG KOMMUNIKATION-OMSLAG-WEBBForskningsbibliotekens roll i den nationella forskningsinfrastrukturen har under det senaste decenniet förändrats och utvecklats. Den digitala utvecklingen har skapat nya utmaningar och möjligheter för spridning och tillgång till forskningsresultat och forskningsdata. Biblioteken har blivit en avgörande nod i ett framväxande ekosystem för forskningsinformation. Betydelsen av att utnyttja bibliotekens kompetens och resurser strategiskt är stor. Bibliotekens arbete med nyttiggörandet av forskningen kan inte överskattas. Läs vidare

Föreningen skriver till regeringen om forskningsbibliotekens framtid

BiblioteksföreningenSvensk biblioteksförening har svarat på regeringens uppmaning till myndigheter och organisationer att inkomma med underlag och synpunkter inför forskningspropositionen som regeringen avser att presentera hösten 2016. Föreningen uppmanar regeringen att beakta fyra strategiska Läs vidare

Expertnätverk: Träff och föreläsning med NISSAG

Biblioteksföreningen19-20 november är det dags för träff med föreläsningar för Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG. Föreläsare är bl.a. Anna Pettersson som berättar om samundervisningen på Socionomprogrammet vid Linköpings universitet och Maria von Essen från Mittuniversitetets bibliotek som rapporterar om ”project progression”. Läs vidare

Forskarkonferens om fri information och demokrati

publicdomain.largeFilosofiska Institutionen vid Uppsala universitet organiserar, tillsammans med bland annat Svenska institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet, en internationell konferens som går under rubriken Public Domain & Democracy in the Digital Age, den 18-19 september i Uppsala.

Konferensen för samman forskare från olika områden för att förnya debatten kring fritt tillgänglig information och dess relation till demokrati. En utgångspunkt för konferensen är att det Läs vidare

Dags att söka forskningsinitierande stöd

haninge042Sista ansökningsdag för Svensk biblioteksförenings forskningsinitierande stöd är den 30 september 2014.

Svensk biblioteksförening delar årligen ut ett forskningsinitierande stöd för att fler forskare ska få möjlighet att skriva konkurrenskraftiga forskningsansökningar i ämnen som Läs vidare

Ny statistik om barn och bibliotek

Barn och unga med funktionsnedsättning använder bibliotek i något mindre utsträckning än barn utan funktionsnedsättning. Det visar ny statistik från SCB. 69 procent av 10-18-åringar utan funktionsnedsättning svarade att de besökt ett bibliotek det senaste halvåret. Motsvarande siffra för barn med exempelvis dyslexi, dyskalkyli, hörselnedsättning, astma eller neuropsykiatriska diagnoser var 65 procent.

Ny OECD-rapport om läsning

Svenska elever har tappat i läsförmåga och det svenska skolsystemet är dåligt på att utjämna skillnader mellan barn med olika socioekonomisk bakgrund. Det visar en ny rapport från OECD. Sverige ligger något över OECD-genomsnittet i läsning, men under OECD-snittet för hur elevernas sociala bakgrund påverkar läsförmågan. Exempelvis Finland och Norge ligger före Sverige både vad det gäller läsförmåga och en mer jämlik skola.