Bibliotekspolitik

Upp till kommunerna att satsa på skolbiblioteken!

Hampus Levin får hjälp av bibliotekarien Lisa Åström att låna en bok. I kön till att låna står klasskompisen Tobias Cederberg.

”Regeringen har nu beslutat om en förordning för att öka bemanningen på landets skolbibliotek. Det är nu upp till kommunerna att se till att detta efterföljs. Om skolbibliotekens fulla potential används rätt kan det bidra till att svenska skolan blir mer likvärdig.” Det skriver Calle Nathanson och Niclas Lindberg, ordförande respektive generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, i en debattartikel i Dagens Samhälle. Läs hela artikeln på Dagens Samhälles webbplats.

Kulturministern om arbetsmiljön på biblioteken

alice2

Under 2015 presenterade fackförbundet DIK en undersökning om arbetsmiljön på landets bibliotek. Den visade att en majoritet av en majoritet av bibliotekarierna har upplevt oro, oordning, skadegörelse och aggressivitet på biblioteken.

Nu har frågan uppmärksammats i riksdagen av Birgitta Ohlsson (L), som frågat vilka åtgärder kulturminister Alice Bah Kuhnke tänker vidta för att komma till rätta med problemet.

Läs vidare

Svara på Litteraturutredningens betänkande

Svensk Biblioteksförening ska svara på Litteraturutredningens remiss. Föreningen är en av 167 instanser som har ombetts yttra sig över slutbetänkandet Läsandets kultur (SOU 2012:65)

Föreningen välkomnar medlemmar att höra av sig med sina åsikter om utredningens analys och förslag. Synpunkterna ska ha inkommit till föreningens jurist Martin Engman senast den 21 januari: 
me@biblioteksforeningen.org.

Biblioteksplaner för barn och unga

Kungliga biblioteket har genomfört en innehållsanalys av hur kommunernas biblioteksplaner är utformade när det gäller verksamheter för barn och unga. KB konstaterar att två av tio kommuner fortfarande saknar biblioteksplan. Av dem som har biblioteksplan är det endast sju av tio som berör verksamheter för barn och unga ­– utöver att bara nämna orden ”barn och unga”. Läs vidare

Insatser för lättläst utreds

Regeringen har beslutat att statens insatser på området lättläst ska utredas. Utredaren ska bland annat kartlägga marknad och målgrupper för lättläst, identifiera och beskriva relevanta aktörer, identifiera behovet av offentligt stöd till lättläst och föreslå hur statens insatser för lättläst ska organiseras. Syftet med översynen – som ska redovisas senast den 31 maj 2013 – är att ge regeringen beslutsunderlag för eventuella reformer och prioriteringar på området.

Open Access Week

Den här veckan pågår Open Access Week, en manifestation för att uppmärksamma fördelarna med öppen tillgång till vetenskapliga resultat. Veckan arrangeras av SPARC, den internationella alliansen för akademiska bibliotek och forskningsbibliotek. I Sverige genomförs Stockholm Open Access Week med en rad arrangemang.

Bibliotek för en stark forskningsnation

Regeringen har idag presenterat sin proposition Forskning och innovation. I propositionen slår regeringen fast att goda villkor för forskare bland annat handlar om att de verktyg som behövs för forskningen, dvs forskningens infrastruktur, till exempel tillgång till biblioteksresurser.

 – Det är glädjande att tillgången till biblioteksresurser lyfts fram som en del av forskningens infrastruktur. Om Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet behövs bibliotek och en vetenskaplig informationsförsörjning i världsklass, menar Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg. Läs vidare